Hyppää sisältöön

Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi

Uutinen 15.7.2019 klo 9.00

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus

Uudistettu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astuu voimaan tänään 15.7.2019. Asetus tiukentaa entisestään erityisesti tiettyjen bromattujen palonsuoja-aineiden, perfluorattujen oktyylisulfonaattien (PFOS-yhdisteet) sekä puunsuoja-aine pentakloorifenolin käyttöä ja jätehuoltoa koskevia rajoituksia.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) 2019/1021 korvaa aiemman asetuksen (850/2004/EY).

Asetuksen tavoite on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä kieltämällä myrkyllisten ja hitaasti hajoavien kemikaalien käyttö ja tuotanto. Asetuksella rajoitetut yhdisteet kertyvät eliöihin ravintoketjussa sekä kulkeutuvat kauas päästölähteestä.

Asetuksella toimeenpannaan EU:ssa YK:n Tukholman yleissopimuksen velvoitteet pysyvien orgaanisten POP-yhdisteiden rajoittamisesta. Uudistuksen yhteydessä asetuksen piiriin lisättiin yleissopimukseen vuonna 2015 ja 2017 lisätyt kemikaalit.

Bromattuja palonsuoja-aineita koskevat jätehuoltomääräykset kiristyvät siten, että dekabromidifenyylieetterin (dekaBDE) käyttö sallitaan jatkossa rajoitetusti vain ilma-alusten ja moottoriajoneuvojen varaosien valmistuksessa. Dekabromidifenyylieetteriä sisältävät esineet on jatkossa voitava tunnistaa merkintöjen avulla, millä halutaan varmistaa asianmukainen jätehuolto. Lisäksi erityisesti ajoneuvojen ja elektroniikkaromun kierrätykseen liittyviä raja-arvoja kiristettiin siten, että yhteensä yli 1000 mg/kg POP-yhdisteiksi luettavia difenyylieettereitä sisältävä materiaali on käsiteltävä asianmukaisesti POP-jätteenä. Komissio tarkastee raja-arvoa uudelleen mahdollisimman pian tavoitteena sen alentaminen 500:aan mg/kg. Markkinoille luovutettavien seosten ja esineiden suurin sallittu pitoisuus näiden aineiden summalle on jatkossa 500 mg/kg riippumatta siitä, sisältävätkö ne kierrätettyä materiaalia.

PFOS-yhdisteiden käyttö on jatkossa sallittua ainoastaan sumunestoaineissa, joita käytetään kromi-(VI)-kovakromauksessa suljetuissa järjestelmissä, jos päästömäärät ympäristöön on minimoitu.

Uusi asetus osoittaa Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) POP-asetuksen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, kuten raportoinnin järjestämisen sekä uusien POP-yhdisteiden tunnistamiseen ja rajoittamiseen liittyvää työtä.

Suomen ympäristökeskus päivittää kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman vastaamaan lainsäädännön muutoksia syksyllä 2019.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Timo Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0400 148 643 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka, ympäristöministeriö, p. 040 552 4054, etunimi.sukunimi@ym.fi