Pilaantuneen alueen puhdistamisen rahoitus

Ensisijaisesti alueen tutkimuksen ja kunnostuksen maksaa pilaantumisen aiheuttaja. Alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voivat myös joutua toissijaiseksi maksuvelvolliseksi. Lisäksi Suomessa on rahoitusjärjestelmiä, joiden kautta voi hakea harkinnanvaraista tukea tutkimusten ja kunnostusten toteuttamiseen.

Valtion jätehuoltotyöt

Valtion talousarviossa on varattu jätehuoltotyömäärärahaa, jota käytetään pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Ympäristöministeriö myöntää vuosittain arviolta 3–4 milj. euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskus) lähinnä akuuttien ympäristö- tai terveysvaaraa aiheuttavien kohteiden tutkimiseen, kunnostamisen suunnitteluun ja toteutukseen.

Määrärahan myöntämisen ehtona on muun muassa, että

  • pilaantuminen uhkaa erityisessä suojelutarpeessa olevaa aluetta, esim. luonnonsuojelualuetta tai pohja- tai pintavesiesiintymää
  • pilaantuminen aiheuttaa nykyisen maankäytön kautta uhan terveydelle

sekä että

  • kunnostusvelvollinen on varaton
  • velvoitteet ovat kohtuuttomia
  • kunnostuksesta vastuussa oleva osallistuu kunnostamisen kustannuksiin

Rahoitusta haetaan paikalliselta ELY-keskukselta. Keskus kokoaa ja tarkistaa tehdyt esitykset sekä asettaa kunnostukset kiireellisyysjärjestykseen. Vuosittain laaditaan valtakunnallinen kunnostusohjelma, jonka perusteella kunnostuksia toteutetaan 10–15 kohteessa.

Öljysuojarahasto

Öljysuojarahasto (ÖSRA) on ympäristöministeriön alainen rahasto, josta korvataan maa- ja vesialueilla tapahtuvista öljyvahingoista ja niiden torjunnasta sekä ympäristön ennallistamisesta aiheutuvat kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia. Lisäksi rahastosta voidaan myöntää korvauksia öljyn pilaaman maa-alueen puhdistamiskustannuksiin. Rahaston varat kerätään öljysuojamaksuilla, joita peritään öljyä maahantuovilta yhtiöiltä.

Öljynsuojarahastosta voidaan harkinnanvaraisesti myöntää vahinkotapauksissa korvauksia kuluihin, joita aiheuttavat öljyn pilaaman alueen puhdistaminen, puhdistustarpeen selvittäminen ja puhdistustöiden suunnittelu. Rahaston varoista on kustannettu myös käytöstä poistettujen huolto- ja jakeluasemien maaperän ja pohjaveden kunnostamiseen keskittyvää Soili-ohjelmaa vuodesta 1997 alkaen sekä vuonna 2012 käynnistynyttä tutkimus- ja kunnostushanketta (Jaska), jolla tuetaan vanhojen, isännättömien öljyllä pilaantuneiden alueiden kunnostamista.

Pirkanmaan ELY-keskus otti 1.1.2019 alkaen hoitaakseen myös öljysuojarahaston sille osoittamien öljyn pilaamien kohteiden tutkimus- ja kunnostamishankkeiden (JASKA-hanke ja muut rahaston tutkimus- ja kunnostuskohteet, ns. ESKO-kohteet) projektinhallintapalvelut. Pirkanmaan ELY-keskus tutkituttaa riskikohteet öljysuojarahaston varoin, mikäli kohde näyttäisi täyttävän rahaston korvausedellytykset. Tutkimusten jälkeen kohteen maaperän ja pohjaveden mahdollinen kunnostaminen edellyttää kiinteistönomistajan sitoumusta ja öljysuojarahaston hallituksen myönteistä päätöstä. Öljysuojarahasto ohjaa myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden kunnostuskohteiden kunnostustyöt Pirkanmaan ELY-keskuksen toteutettavaksi.

Ympäristövahinkovakuutus

Pakollisesta ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan ympäristövahinkolain (737/1994) mukaisia vahinkoja ja niihin liittyviä torjunta- ja ennallistamiskustannuksia. Vakuutuksesta voidaan korvata vahinkoja, kun vahingon aiheuttaja on tuntematon tai maksukyvytön. Vakuutusjärjestelmän toiminta rahoitetaan yrityksiltä kerättävällä maksulla. Maksuvelvollisia ovat eräin rajauksin yksityisoikeudelliset yhteisöt, jotka harjoittavat ympäristönsuojelulain (527/2014) tai kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaan lupavelvollista toimintaa. Vakuuttamisvelvollisuus on rajattu sellaiseen ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvolliseen toimintaan, jota koskevan lupahakemuksen ratkaisee ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan valtion ympäristölupaviranomainen.

Julkaistu 12.2.2015 klo 14.06, päivitetty 4.6.2019 klo 17.03