Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi

Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. Tarkistamisessa on otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa.

Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Luvan tarkistaminen Uusimaa

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Uusimaa


Uudenmaan  ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

 

Päätökset

 

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikat (Food, drink and milk industries, FDM)

Jätteenpoltto (Waste incineration, WI)

Jätteidenkäsittely

Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Massan, paperin ja kartongin tuotanto (Pulp and Paper, PP)

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (STS)

Sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuus (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM)

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Suurivolyymisten orgaanisten kemikaalien valmistus (LVOC)

Öljyn ja kaasun jalostus (Refining of mineral oil and gas, REF)

 

 

Julkaistu 3.7.2015 klo 14.46, päivitetty 13.7.2021 klo 14.46
Julkaistu 16.6.2015 klo 12.59, päivitetty 3.12.2020 klo 12.49