Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi

Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. Tarkistamisessa on otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa.

Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi – Lappi

Lapin Ely-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

Päätökset

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Rauta- ja terästeollisuus (Iron and steel, IS)

Nahkateollisuus (Tanning of hides and skins, TAN)

Sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuus (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM)

Kloorialkaliteollisuus (Production of Chlor-alkali, CAK)

Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper,  PP)

Öljyjalostamot (Refining of mineral oil and gas, REF)

Värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM)

Kemianteollisuuden jätevesien ja –kaasujen käsittely (Common Waste Water and Waste Gas treatment,  CWW)

Puupanelien valmistus (Wood based panels, WBP) 

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT)

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus ja jatkojalostus (Food, drink and milk industries, FDM)

Kaivosteollisuuden rikastushiekan ja sivukivien hallinta (Management of Tailings and waste-rock in Mining Activities, MTWR)

Puun kemiallinen käsittely (Wood preservation with chemicals, WPC)

Jätteiden poltto (Waste incineration, WI)

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS)

Rautametallien jalostus (Ferrous metals processing, FMP)

Tekstiiliteollisuus (TXT)

Teurastamot (SA)

Julkaistu 8.7.2015 klo 8.14, päivitetty 13.11.2019 klo 8.55
Julkaistu 16.6.2015 klo 12.59, päivitetty 30.8.2019 klo 14.45