Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi

Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. Tarkistamisessa on otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa.

Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Häme

Hämeen ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

Päätökset

 

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper, PP)

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT)

Julkaistu 21.7.2015 klo 12.50, päivitetty 17.5.2019 klo 14.11
Julkaistu 16.6.2015 klo 12.59, päivitetty 25.1.2018 klo 16.19