Vastuu ja valvonta

Turvetuottajan vastuu

Toiminnanharjoittajan on ympäristöluvan haltijana oltava selvillä toimintansa ympäristövai­kutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämis­mahdollisuuksista.

Jokaisella tuotantoalueella on oltava vastuuhenkilö ympäristönsuojeluasioiden hoitamiseen. Vastuutuksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta tietokatkoksia ei tule. Vastuuhenkilö on nimettävä myös niille tuotantoalueille, jotka ovat tilapäisesti pois tuotantokäytöstä.

Turvetuottajien tulee varsinaisen tuotannon lisäksi

  • ottaa huomioon sääolojen vaikutus ympäristöön,
  • tarkastaa, ylläpitää ja korjata turvetuotantoalueen rakenteet,
  • ilmoittaa viranomaisille muun muassa töiden valmistelusta ja häiriötilanteista,
  • järjestää vesien velvoitetarkkailu sekä
  • noudattaa ympäristöluvan määräyksiä.

Tuottajien ja urakoitsijoiden tulee olla työhönsä koulutettuja ja osaavia myös ympäristönsuojeluasioissa.

Turvetuotantoalueella on tarkkailtava vesistöön johdettavia päästöjä, jotka ovat ympäristövaikutusten syntymisen kannalta keskeisessä asemassa. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta sekä raportoinnista annetaan määräykset lupapäätöksessä. Vaikutustarkkailun osalta ympäristöluvassa voidaan myös määrätä, että toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen tai kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi.

Turvetuotantoalueen tarkkailu suunnitellaan kokonaisuudeksi, joka koostuu käyttö- ja päästötarkkailusta sekä vaikutustarkkailusta. Vaikutustarkkailu sisältää yleensä vesistö- ja kalataloustarkkailua. Myös muita turvetuotantoalueen vaikutuksia voidaan tarkkailla, esimerkiksi melu- ja pölyvaikutuksia. Tarkkailutiedot ovat tärkeitä sekä mahdollisen haitankärsijän että toiminnanharjoittajan oikeusturvan kannalta. Tarkkailun tuottamia tietoja tarvitaan mm. arvioitaessa ympäristönsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä sekä harkittaessa lupamääräyksiä, kalatalousvelvoitteita ja korvauksia.

Turvetuotannon tarkkailusta on tekeillä ohje, joka liitetään tähän sen valmistuttua.

ELY-keskuksen, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja pelastusviranomaisten valvonta

Ympäristöluvan noudattamista turvetuotannossa valvoo ensisijaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Paikallisesti ympäristönsuojelulain noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.  Valvontaviranomaiset tekevät keskenään yhteistyötä.

Pelastusviranomaiset valvovat pelastuslain 2 ja 3 luvuissa säädettyjen velvoitteiden noudattamista sekä kemikaalilain noudattamista. Ympäristönsuojelunäkökohtien osalta polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointia turvetuotantoalueella valvovat ympäristönsuojeluviranomaiset. ELY-keskuksen elinkeinot -vastuualueelle kuuluu huoltovarmuusvarastojen valvonta.  ELY-keskuksen kalatalousviranomainen valvoo lupapäätöksissä määrättyjen kalataloudellisten velvoitteiden (kalataloustarkkailuvelvoite, toimenpidevelvoite) toteutumista ja huolehtii kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmien laadinnasta ja niiden toimeenpanosta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyviä kansallisia koordinointi- ja asiantuntijatehtäviä. Tehtäviin kuuluu erityisesti alan yleinen seuranta ja kehittäminen sekä mm. valtakunnallisten yhteenvetojen laatiminen, tiedottaminen ja koulutuksen järjestäminen. Työtä tukee yhteistyöryhmä, joka koostuu mm. alan keskeisistä viranomaisista ja turvetuottajista.

Julkaistu 28.10.2013 klo 9.54, päivitetty 11.5.2017 klo 13.53