Hyppää sisältöön

Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutukset

Maa-ainesten ottamisella voi olla monia haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla sekä teknisillä ratkaisuilla, kuten suojarakenteilla ja jälkihoitotoimilla. Toiminnanharjoittajalta edellytetään, että hän tuntee toimintansa ympäristövaikutukset, riskit sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuudet (YSL 5 §).

Ottaminen vaikuttaa ensi sijassa haitallisesti maisemakuvaan sekä alueen geologisiin ja biologisiin luonnonarvoihin. Ilman aktiivisia toimia ottamisalueen kasvillisuus palautuu hitaasti. Ottamisesta ja siihen liittyvistä oheistoiminnoista, kuten kiviainesten murskauksesta ja liikenteestä, voi aiheutua melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Työkoneiden ja polttoainesäiliöiden mahdolliset vuodot ja ylitäytöt lisäävät maaperän ja pohjaveden likaantumisriskiä. Soran ottamisalueilla on todettu olevan vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin. Laajamittaisen ja osin suunnittelemattoman soran ottamisen seurauksena hyvälaatuista luonnonsoraa ja pohjavettä ei ole enää kaikkialla riittävästi.

Pohjavesivaikutukset korostuvat soranottamisalueilla

Pohjaveden monet ominaisuudet soranottamisalueilla ovat erilaisia kuin luonnontilaisilla alueilla. Luonnontilaisilla alueilla pohjavesi on tasalaatuisempaa ja lämpötilavaihtelut ovat vähäisempiä. Soranoton vaikutukset pohjaveden ominaisuuksiin ovat suurimpia varsinaisen ottotoiminnan aikana. Useilla soranottamisalueilla pohjaveden laatuvaihtelujen on havaittu vähenevän ottotoiminnan päätyttyä ja osan pohjaveden ominaisuuksista palautuvan 5-10 vuoden kuluttua ottotoiminnan päätyttyä lähes samalle tasolle kuin ennen ottotoimintaa. Soranoton pitkäaikaisvaikutuksista pohjaveden laatuun.

Kallion ottamisalueilla melu- ja pölyhaitat merkittävimpiä

Kalliokiven ottamisalueilla toiminnan aikaiset ympäristöhaitat voivat ajoittain olla merkittävämpiä kuin soranottamisalueilla. Haittaa aiheuttavat erityisesti porauksista, räjäytyksistä ja rikotuksesta syntyvä melu, tärinä ja pöly. Ottamistoiminnassa käytettävistä räjähdeaineista sekä ottamisalueen sijaitessa esimerkiksi arseeni- ja rikkipitoisilla kallioalueilla voi aiheutua haitallisia vaikutuksia myös pinta- ja pohjavesiin. Alueille mahdollisesti läjitetyistä pintamaista voi myös kulkeutua orgaanista ainesta pinta- ja pohjavesiin. Ympäristöön johdettavat louhosten kuivatusvedet voivat aiheuttaa muutoksia erityisesti pintavesiin mm. sameutena. Luonnonkivilouhimoille ominaisia ovat suuret sivukivivarastokasat, jotka näkyvät usein kauas maisemassa ja voivat siten aiheuttaa maisemahaittaa. Ympäristön huomioonottavilla hyvillä käytännöillä voidaan kiviainesten tuotannon aikaisia ympäristövaikutuksia ja päästöjä hallita ja vähentää.

Julkaistu 16.1.2019 klo 16.02, päivitetty 16.1.2019 klo 15.49