Luonnonvarojen kestävä käyttö

UUSIA TYÖKALUJA

Työkalu pohjavesiriskien hallintaan

SYKE on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Omalle koneelle tallennettavaa tarkistuslistaa voidaan käyttää kaikissa pohjavesiensuojelun hankkeissa, joissa selvitetään pohjaveden pilaantumisen riskejä. Lisää

Luonnonvarojen käyttö on kasvanut Suomessa ja luonnonvaroihin kohdistuu jatkossakin lisäpaineita. Samalla riskit luonnonvarojen käytön kielteisille ympäristövaikutuksille kasvavat. Tämä koskee sekä uusiutuvia että uusiutumattomia luonnonvaroja.Toisaalta maassamme on runsaasti luonnonvaroja, mm. suuret metsävarat sekä runsaasti kaivostoiminnalle otollisia alueita.

Luonnonvarojen hyödyntäminen on Suomelle suuri mahdollisuus, mutta se edellyttää luonnonvarojen käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.  Tarkasteltavat kysymykset liittyvät esimerkiksi ympäristöön kohdistuviin päästöihin, ilmastovaikutuksiin, taloudelliseen arvonlisään sekä työllisyys- ja aluetalousvaikutuksiin. Vaikutusten luotettava arviointi ja seuranta edellyttävät panostusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Uusia keinoja turvetuotannon happamuusriskien hallintaan 13.6.2019
Happamien sulfaattimaiden turvetuotannossa ohutkin turvekerros suojaa maaperää happamoitumiselta, ja tuotantoalueen muuttaminen kosteikoksi estää happamoitumista tuotannon päättymisen jälkeen. Näihin tuloksiin päädyttiin laajassa yhteistyöhankkeessa, jossa laadittiin myös opas happamuusriskien kartoittamiseen ja varautumismalli haittojen ennakointiin.
Lue lisää
Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä 10.6.2016
Kaivosten vesitaseiden ennakointiin ja hallintaan on kehitetty uusi työkalu, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivosten toiminnan tueksi. Sen avulla voidaan varautua vesimäärien muutoksiin ja tulviin sekä varmistaa veden riittävyys. Lisäksi järjestelmä tuottaa tietoa järvialtaiden säännöstelyyn. Työkalu suunniteltiin juuri päättyneessä WaterSmart-hankkeessa.
Lue lisää
Pienten turvetuotantoalueiden ympäristöluvan hakuaika pidentyy 4.5.2016
Ympäristönsuojelulain muutos (327/2016) antaa mahdollisuuden hakea enintään kymmenen hehtaarin laajuisille turvetuotantoalueille ympäristölupaa 1. syyskuuta 2020 saakka. Hakuajan pidentäminen koskee niitä tuotantoalueita, jotka ovat olleet toiminnassa nykyisen ympäristönsuojelulain tullessa voimaan 1. syyskuuta 2014.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
  • Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin 16.1.2015
    Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt viime vuoden lopulla päättyneessä projektissa. Projektin tulokset on nyt julkaistu painetun kirjan lisäksi sähköisenä versiona.
  • Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu 28.11.2014
    Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusmenetelmät yksiin kansiin, mikä parantaa pohjavesiriskien hallintaa ja selkiyttää pohjavesien suojeluun liittyvää dokumentointia.
  • Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä 10.2.2014
    Ympäristöministeriö julkisti tänään kaivosten stressitestin tulokset. Tuloksia arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan kaivoksilla on eniten kehitettävää vesien hallinnassa. Lisäksi kaivosten ympäristöturvallisuutta pohtinut viranomaistyöryhmä julkisti loppuraporttinsa. Työryhmä muun muassa kehittäisi viranomaisten yhteistyötä ja yhtenäisiä menettelytapoja.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.11.2013 klo 9.07, päivitetty 13.10.2015 klo 12.21