Luonnonvarojen kestävä käyttö

UUSIA TYÖKALUJA

Työkalu pohjavesiriskien hallintaan

SYKE on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Omalle koneelle tallennettavaa tarkistuslistaa voidaan käyttää kaikissa pohjavesiensuojelun hankkeissa, joissa selvitetään pohjaveden pilaantumisen riskejä. Lisää

Luonnonvarojen käyttö on kasvanut Suomessa ja luonnonvaroihin kohdistuu jatkossakin lisäpaineita. Samalla riskit luonnonvarojen käytön kielteisille ympäristövaikutuksille kasvavat. Tämä koskee sekä uusiutuvia että uusiutumattomia luonnonvaroja.Toisaalta maassamme on runsaasti luonnonvaroja, mm. suuret metsävarat sekä runsaasti kaivostoiminnalle otollisia alueita.

Luonnonvarojen hyödyntäminen on Suomelle suuri mahdollisuus, mutta se edellyttää luonnonvarojen käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.  Tarkasteltavat kysymykset liittyvät esimerkiksi ympäristöön kohdistuviin päästöihin, ilmastovaikutuksiin, taloudelliseen arvonlisään sekä työllisyys- ja aluetalousvaikutuksiin. Vaikutusten luotettava arviointi ja seuranta edellyttävät panostusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä 10.6.2016
Kaivosten vesitaseiden ennakointiin ja hallintaan on kehitetty uusi työkalu, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivosten toiminnan tueksi. Sen avulla voidaan varautua vesimäärien muutoksiin ja tulviin sekä varmistaa veden riittävyys. Lisäksi järjestelmä tuottaa tietoa järvialtaiden säännöstelyyn. Työkalu suunniteltiin juuri päättyneessä WaterSmart-hankkeessa.
Lue lisää
Pienten turvetuotantoalueiden ympäristöluvan hakuaika pidentyy 4.5.2016
Ympäristönsuojelulain muutos (327/2016) antaa mahdollisuuden hakea enintään kymmenen hehtaarin laajuisille turvetuotantoalueille ympäristölupaa 1. syyskuuta 2020 saakka. Hakuajan pidentäminen koskee niitä tuotantoalueita, jotka ovat olleet toiminnassa nykyisen ympäristönsuojelulain tullessa voimaan 1. syyskuuta 2014.
Lue lisää
Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin 16.1.2015
Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt viime vuoden lopulla päättyneessä projektissa. Projektin tulokset on nyt julkaistu painetun kirjan lisäksi sähköisenä versiona.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
  • Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu 28.11.2014
    Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusmenetelmät yksiin kansiin, mikä parantaa pohjavesiriskien hallintaa ja selkiyttää pohjavesien suojeluun liittyvää dokumentointia.
  • Stressitesti löysi kehittämistä kaivosten vesien hallinnassa – viranomaisten tehostettava yhteistyötä 10.2.2014
    Ympäristöministeriö julkisti tänään kaivosten stressitestin tulokset. Tuloksia arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan kaivoksilla on eniten kehitettävää vesien hallinnassa. Lisäksi kaivosten ympäristöturvallisuutta pohtinut viranomaistyöryhmä julkisti loppuraporttinsa. Työryhmä muun muassa kehittäisi viranomaisten yhteistyötä ja yhtenäisiä menettelytapoja.
  • Uusi ohjelma edistää erityisesti elinkeinoelämän materiaalitehokkuutta 2.1.2014
    Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä on luovuttanut ministeriöille ehdotuksensa Suomen kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi. Ohjelma tavoittelee ”kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”. Tämä tarkoittaa pyrkimistä samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.11.2013 klo 9.07, päivitetty 13.10.2015 klo 12.21