Kemikaalien ympäristöriskit - uutiset


Julkaistu
Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi

Uudistettu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astuu voimaan tänään 15.7.2019. Asetus tiukentaa entisestään erityisesti tiettyjen bromattujen palonsuoja-aineiden, perfluorat...

15.7.2019
Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan

Neljän ftalaatin käyttöä tullaan rajoittamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ympäristöministeriön asetuksella. Nämä neljä ftalaattia - Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaat...

1.2.2016
SYKEltä asiantuntemusta ja tietoa kosmetiikan mobiilisovelluksen käyttöön

Suomen ympäristökeskus on koonnut tietoa kosmetiikkatuotteiden sisältämistä mikromuoveista suomalaisen CosmEthics Oy:n kehittämään mobiilisovellukseen. Yritys on kehittänyt mobiilisovelluksen, joka lu...

13.2.2015
Suomi panostaa entistä vahvemmin kansainväliseen kemikaaliyhteistyöhön

Suomi aikoo vahvistaa rooliaan ja profiiliaan kansainvälisessä kemikaalien hallinnassa. Toiminnan pohjaksi luodut strategiset linjaukset ovat valmistuneet eri ministeriöiden ja viranomaisten yhteistyö...

1.12.2014
Kemikaaliturvallisuutta parannetaan viestintää tehostamalla

Suomen ensimmäinen kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma on valmistunut. Sen päätavoitteena on tehostaa luotettavan kemikaalitiedon jakamista ja siten parantaa kemikaaliturv...

2.1.2014