Teollisuuskemikaalit

Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 100 000 kemikaalia ja uusia kehitetään jatkuvasti. Suomessa on käytössä noin 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi luokiteltua yhdistettä. Rajoitettujen ja kiellettyjen aineiden päästöjen seuranta on aiemmin keskittynyt selvemmin nimenomaan teollisuuteen. Esimerkiksi pitkään haitalliseksi tunnettujen yhdisteiden kuten dioksiinien ja furaanien (PCDD/F), polykloorattujen bifenyylien (PCB) sekä polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) tärkeimpiä lähteitä ovat energiantuotanto sekä erilaiset poltto- ja palamisprosessit.

Nykyisin teollisuus- ja kuluttajakemikaalien turvallisen käytön varmistaminen perustuu pääosiltaan REACH- ja CLP-asetusten mukaiseen toimintaan. Useimmilla käytössä olevilla kemikaaleilla on vaaraominaisuuksia, minkä vuoksi aineiden valmistajien ja maahantuojien tulee selvittää markkinoille saattamiensa yhdisteiden mahdolliset vaarat ja arvioida niiden käytöstä aiheutuvat riskit. Selvitysten perusteella valmistajat ja maahantuojat määrittelevät, millä suojaustoimenpiteillä aineiden käytöstä ei aiheudu terveys- eikä ympäristövaaraa. Tieto turvallisen käytön edellytyksistä välitetään ammattimaisesti tai teollisesti käyttäville tahoille käyttöturvallisuustiedotteilla sekä pakkauksen etiketissä olevilla merkinnöillä.

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupajärjestelmä kattaa puolestaan teollisesta toiminnasta tulevien päästöjen lisäksi myös mm. yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta ja kaatopaikoilta tulevat haitallisten aineiden päästöt. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa, jossa annettavien päästöraja-arvojen sekä päästöjen ehkäisemistä koskevien lupamääräysten on perustuttava parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT, Best Available Technology). Asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (vaarallisten aineiden asetus 1022/2006) on selkeyttänyt osaltaan haitallisten aineiden säätelyä ympäristölupamenettelyssä.

 

Julkaistu 15.12.2015 klo 9.53, päivitetty 17.12.2019 klo 15.29