Suomi panostaa entistä vahvemmin kansainväliseen kemikaaliyhteistyöhön

Uutinen 1.12.2014 klo 11.29

Suomi aikoo vahvistaa rooliaan ja profiiliaan kansainvälisessä kemikaalien hallinnassa. Toiminnan pohjaksi luodut strategiset linjaukset ovat valmistuneet eri ministeriöiden ja viranomaisten yhteistyönä ja valmistelussa on kuultu myös sidosryhmien näkemyksiä. Linjausten kattotavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kemikaalien merkittävimmät haitalliset vaikutukset on minimoitu maailmanlaajuisesti. Tavoite liittyy alun perin Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 sovittuun päämäärään. Taustalla on pyrkimys kehittää kemikaalien kansainvälistä hallintaa niin, että kemikaaleja koskeva sääntely olisi mahdollisimman tehokasta ja johdonmukaista ja edistäisi ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. 

Jatkossa Suomi aikoo panostaa entistä vahvemmin korkean tason vaikuttamiseen kansainvälisessä kemikaalien hallinnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kemikaaliasioita tullaan nostamaan esille esimerkiksi ministeritapaamisissa sekä keskeisissä kansainvälisissä järjestöissä. Suomella on vankkaa kemikaaliosaamista ja mm. Euroopan unionin kemikaalivirasto sijaitsee Helsingissä. Tätä Suomen osaamisprofiilia halutaan vahvistaa entisestään.

Strategia korostaa kehitysmaiden toimien tukemisen tärkeyttä. Kemikaalien hallinnan tehostaminen globaalisti on välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa vuoteen 2020 asetettu tavoite. YK:n ympäristöohjelman arvion mukaan vaarallisille kemikaaleille altistumisen arvioidaan aiheuttavan maailmassa jopa 2,3 miljoona kuolemaa vuosittain. Kehitysmaiden instituutioiden vahvistaminen ja koulutuksen lisääminen on keskeistä. 

Strategisia linjauksia on määritelty kaikkiaan kuusi kappaletta ja niiden mukaisia tavoitteita eri toimijat Suomessa pyrkivät työssään jatkossa edistämään. Korkean tason vaikuttamisen ja kansainvälisen kemikaalihallinnon lisäksi tavoitteiksi on asetettu maantieteellisten olosuhteiden huomioiminen, riskinarvioinnin ja -hallinnan kehittäminen sekä kemikaaleihin liittyvien merkittävien ajankohtaisten kysymysten korostaminen. Lisäksi peräänkuulutetaan rajat ylittävää kansallista yhteistyötä hallintoviranomaisten, tiedeyhteisön ja yksityisen sektorin välillä. Tarkoituksena on saada Suomen rajalliset voimavarat nykyistä paremmin käyttöön myös kansainvälisessä kemikaalien hallinnassa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 362 2041

Neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö, etunimi.sukunimi@stm.fi,  p. 0295 163041