Lyhytketjuisten klooriparafiinien (SCCP C10-C13) rajoitukset kiristyvät

POP-asetuksen liitteen I muutoksen1 yhteydessä poistuvat lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja2 koskevat vapautukset käytölle kaivosteollisuuden hihnakuljettimissa käytetyn kumin palonestoaineissa tai patojen tiivisteissä. Muutoksen jälkeen ennen 4 päivänä joulukuuta 2015 tai ennen sitä käytössä olevia SCCP:ja sisältäviä kaivosteollisuuden hihnakuljettimia ja patojen tiivisteitä voi edelleen käyttää.

Komission vuonna 2013 suorittaman kaivosteollisuuden keskeisten sidosryhmien kuulemisen perusteella SCCP:ja sisältäviä hihnakuljettimia ei enää käytetty kaivosteollisuudessa. Myöskään SCCP:ja sisältäviä patojen tiivisteitä ei ilmeisesti valmisteta, saateta markkinoille tai käytetä Euroopan unionissa.

Lyhytketjuisille klooratuille parafiineille asetetaan myös raja-arvo markkinoille luovutettavissa aineissa ja valmisteissa sekä erikseen tavaroissa. Aineiden tai valmisteiden, jotka sisältävät SCCP:ja 1 p-% tai enemmän ja sellaisten tavaroiden, jotka sisältävät SCCP:ja 0,15 p-% tai enemmän tuotanto, saattaminen markkinoille ja käyttö kielletään. Käytännössä muutos asettaa rajan SCCP:n epäpuhtaudelle pitkäketjuisissa klooratuissa parafiineissa (MCCP ja LCCP), joilla SCCP:ja on korvattu, sekä lainvastaiselle käytölle.

SCCP:en käyttöä on rajoitettu jo aikaisemmin, mutta niitä on löydetty raja-arvoa suurempina pitoisuuksina myös kuluttajille myydyissä EU:n ulkopuolelta tuoduissa kumi- ja muoviesineissä, kuten mm. hyppynaruissa.

 

1 KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2030 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 muuttamiseksi

2Alkaanit, C 10–C 13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit – SCCP)

Julkaistu 25.11.2015 klo 9.59, päivitetty 25.11.2015 klo 9.59