Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan

Uutinen 1.2.2016 klo 10.39

Neljän ftalaatin käyttöä tullaan rajoittamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ympäristöministeriön asetuksella. Nämä neljä ftalaattia - Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaatti (BBP), dibutyyliftalaatti (DBP) ja di-isobutyyliftalaatti (DIBP) – on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi ja tällä perusteella ne on myös tunnistettu EU:n kemikaalilain (REACH-asetus) mukaisiksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi. Aineiden käyttöä rajoitetaan jo leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa REACH-asetuksen nojalla. Aineet kuuluvat myös REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luetteloon ja niiden käytölle on haettava lupaa Euroopan kemikaalivirastolta. Niitä on käytetty muovin pehmittiminä, joten niitä saattaa olla sähkö- ja elektroniikkalaitteiden muoviosissa.

Rajoitukset koskevat 22.7.2019 alkaen markkinoille saatettavia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä tarkkailu- ja valvontalaitteita rajoitukset alkavat koskea vasta 2021. Terveydenhuollon laitteiden ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden pidemmässä siirtymäajassa otetaan huomioon laitteiden pidemmät innovaatiosyklit.

Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella (57/2016) myönnetään kaksi uutta poikkeusta, jotka sallivat rajoitettujen aineiden käytön tietyissä terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sovellutuksissa. Poikkeusta voi hakea, jos esimerkiksi korvaava ainetta ei ole. Asetus tulee voimaan 1. helmikuuta 2016.

Asetuksella rajoitetaan myös kadmiumin, lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifenyylien (PBB) ja polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Rajoitukset ovat koskeneet markkinoille saatettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita 1.7.2006 alkaen sekä markkinoille saatettuja terveydenhuollon laitteita ja tarkkailu- ja valvontalaitteita 22.7.2014 alkaen.

Ympäristöministeriö vastaa lainsäädännön valmistelusta Suomessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisten aineiden rajoituksia Suomessa. Terveydenhuollon laitteiden osalta valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Else Peuranen, Ympäristöministeriö, p. 029 5250 225, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

ylitarkastaja Tiia Salamäki, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) p. 029 5052 632, etunimi.sukunimi@tukes.fi