Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta

Valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) ja jätteen määrän ja haitallisuuden ohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan jätedirektiivin mukaisesti vähintään joka kuudes vuosi. Tarvittaessa valmistellaan tarkistettu suunnitelma valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Jätesuunnitelman toteutumista seurataan määrällisten ja laadullisten indikaattorien avulla. Suomen ympäristökeskus koostaa määrälliset indikaattorit vuosittain. Ympäristöministeriö vastaa toimenpiteiden toteutumisen seurannasta.

Indikaattorien valinnassa on pyritty selkeyteen ja yksinkertaisuuteen hyödyntämällä mahdollisimman pitkälle sellaisia tietoja, joita kerätään ja seurataan olemassa oleviin säädöksiin perustuen. Tämä turvaa seurantatietojen saannin myös tulevaisuudessa. Keskeisiä tietolähteitä ovat muun muassa Tilastokeskuksen jätetilasto sekä tuottajavastuutilastot. Lisäksi seurataan soveltuvin ja hyödyllisin osin eräitä edellisen jätesuunnitelman seurannassa käytettyjä keskeisiä tunnuslukuja, jotka kuvaavat jätehuollon yleistä kehittymistä.

Seurannassa tarkastellaan myös kunnallisten jätelaitosten laatimien sekajätteen koostumustutkimusten tuloksia sekä jätelaitosten tietoja kotitalouksilta erilliskerättävän hyötyjätteiden kertymistä.

Toimenpiteiden etenemistä kartoitetaan puolessavälissä jätesuunnitelmakautta (vuosina 2020-2021) ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2023. Väliarviossa kootaan yhteen ne mahdolliset toimet, joita ei ole vielä käynnistetty. Jätteen määrän vähenemistä seurataan numeeristen indikaattorien lisäksi erityisillä laadullisilla indikaattoreilla.Seurantaraportissa tarkastellaan lisäksi jätteen synnyn ehkäisyn ja materiaalitehokkuuden indikaattorityön kehitystä kansallisella ja EU-tasolla.

VALTSU-seurannan määrällisistä indikaattoreista on tehty oheinen kooste:

Indikaattorikohtaiset määrätiedot ilmenevät oheisista excel-tiedostoista:

Jätehuollon yleisen kehityksen VALTSU-indikaattorit:

VALTSUn painopistekohtaisten tavoitteiden indikaattorit:

Yhdyskuntajätteet

Rakentamisen jätteet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Biohajoavat jätteet

 

Julkaistu 10.6.2015 klo 15.20, päivitetty 25.8.2021 klo 13.15