Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta

Valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) ja jätteen määrän ja haitallisuuden ohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan jätedirektiivin mukaisesti vähintään joka kuudes vuosi. Tarvittaessa valmistellaan tarkistettu suunnitelma valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Jätesuunnitelman toteutumista seurataan määrällisten ja laadullisten indikaattorien avulla. Suomen ympäristökeskus koostaa määrälliset indikaattorit vuosittain. Ympäristöministeriö vastaa toimenpiteiden toteutumisen seurannasta.

Indikaattorien valinnassa on pyritty selkeyteen ja yksinkertaisuuteen hyödyntämällä mahdollisimman pitkälle sellaisia tietoja, joita kerätään ja seurataan olemassa oleviin säädöksiin perustuen. Tämä turvaa seurantatietojen saannin myös tulevaisuudessa. Keskeisiä tietolähteitä ovat muun muassa Tilastokeskuksen jätetilasto sekä tuottajavastuutilastot. Lisäksi seurataan soveltuvin ja hyödyllisin osin eräitä edellisen jätesuunnitelman seurannassa käytettyjä keskeisiä tunnuslukuja, jotka kuvaavat jätehuollon yleistä kehittymistä.

Seurannassa tarkastellaan myös kunnallisten jätelaitosten laatimien sekajätteen koostumustutkimusten tuloksia sekä jätelaitosten tietoja kotitalouksilta erilliskerättävän hyötyjätteiden kertymistä.

Toimenpiteiden etenemistä kartoitetaan puolessavälissä jätesuunnitelmakautta (vuosina 2020-2021) ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2023. Väliarviossa kootaan yhteen ne mahdolliset toimet, joita ei ole vielä käynnistetty. Jätteen määrän vähenemistä seurataan numeeristen indikaattorien lisäksi erityisillä laadullisilla indikaattoreilla.Seurantaraportissa tarkastellaan lisäksi jätteen synnyn ehkäisyn ja materiaalitehokkuuden indikaattorityön kehitystä kansallisella ja EU-tasolla.

VALTSU-seurannan määrälliset indikaattorit vuosille 2018-2023 ovat seuraavat:

Jätehuollon yleisen kehityksen VALTSU-indikaattorit:

 • Kokonaisjätemäärä toimialoittain, t/v
 • Jätteiden käsittelymäärät, t/v
 • Vaarallisten jätteiden määrä toimialoittain, t/v
 • Vaarallisten jätteiden käsittelymäärät, t/v
 • Pakkausjätteiden kierrätysasteet jakeittain,%/v: lasi,  muovi, paperi/pahvi/kartonki, metalli ja puu
 • Jätesiirtoasetuksen mukaisesti luvitetut, maasta viedyt ja tuodut jätemäärät jätelajeittain, t/v
 • Pienkiinteistöjen jätteen keräyksen hinnat, vuosi 2015 indeksi=100
 • Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäys jätehuollon ja kierrätyksen toimialalla, €/v
 • Ympäristöliiketoiminnan työllisyys jätehuollon ja kierrätyksen toimialalla, henkilötyövuosi

VALTSUn painopistekohtaisten tavoitteiden indikaattorit:

Yhdyskuntajätteet

 • Syntyvä yhdyskuntajätemäärä, t/v
 • Yhdyskuntajätemäärä/asukas, kg/asukas/vuosi
 • Yhdyskuntajätemäärän kehitys suhteessa BKT:n kehitykseen
 • Yhdyskuntajätteen käsittelyn osuudet,%

Rakentamisen jätteet

 • Syntyvä rakentamisen kokonaisjätemäärä, t/v
 • MARA-ilmoitusten määrä sekä niiden mukaisesti hyödynnetyn jätteen määrä, lukumäärä/v ja t/v

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

 • SE-laitteiden uudelleenkäytön määrät, t/v
 • SER:n hyödynnetty määrä, t/v

Biohajoavat jätteet

 • Biohajoavien yhdyskuntajätteiden määrä, t/v
 • Kompostoidun biohajoavan jätteen määrä, t/v
 • Mädätetyn biohajoavan jätteen määrä, t/v
 • Biokaasulaitosten määrä, lkm

Aiemman VALTSUn seurantaindikaattorit ajanjaksolla 2014-2017:

  n_IND_18_sektoreittain.GIF

n_kaivannaisjäte.GIF

n_mineraaliRD.GIF

n_YKJmäärä.GIF

n_KYJ_1960_2012_asukas.gif

n_Yhdyskuntajätteen käsittely.GIF

n_IND_32_APU.GIF

n_IND_36_APU.gif

Julkaistu 10.6.2015 klo 15.20, päivitetty 14.3.2018 klo 10.10