Seurannat

Hankkeessa tehdään erilaisia luontoseurantoja Puurijärven, Preiviikinlahden alueen ja Raijalanjärven kunnostus- ja hoitotöiden vaikutusten arvioimiseksi.

Puurijärven kunnostukseen liittyy mittava, monivuotinen seurantakokonaisuus, joista osa kuuluu LIFE-hankkeen seurantoihin ja osa ns. velvoitetarkkailuihin. Puurijärven velvoitetarkkailut ovat kunnostuksen edellyttämän ympäristöluvan mukaisia seurantoja, ja ne rahoittaa ympäristöministeriö. Puurijärvellä seurataan kunnostuksen vaikutuksia linnustoon, kasvillisuuteen, luontotyyppeihin ja pohjaeläimiin. Myös veden laatua seurataan. Järveltä otetaan vuosittain ilmakuvat, jotka tukevat kasvillisuusseurantoja ja auttavat hahmottamaan kaivutöiden ja vedennoston vaikutuksia.

Hoitoalueen pinta-alan mittausta Preiviikinlahdella

Preiviikinlahden alueella niittotöiden vaikutuksia selvitetään linnusto-, kasvillisuus- ja luontotyyppiseurannoilla. Alueelta otettavien ilmakuvien avulla voidaan hahmottaa rantaniittyalan muutokset. Raijalanjärvellä selvitetään töiden vaikutuksia levähtävän linnuston määriin ja sijoittumiseen alueella.

Soiden ja metsien kunnostustöiden (ennallistaminen) vaikutukset luontoon ovat kunnolla arvioitavissa vasta pitkän ajan kuluttua, jopa vasta kymmenien vuosien jälkeen. Hankkeen vaikutuksia voidaan sen aikana arvioida mm. ojitusalueiden pinta-alan muutoksina.

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.53, päivitetty 19.6.2014 klo 14.53