Selvitykset

Hankkeessa tehdään muutamalla kohteella niiden hoidon ja käytön suunnittelun taustalle tarvittavia luontoselvityksiä. Näiden lisäksi hankkeessa tehdään sen vaikutuksia arvioiva sosioekonominen selvitys.

Kokemäenjoen suiston sedimenttiselvitys

Kokemäenjoen suistossa selvitetään suistoon kerrostuneen maa-aineksen raskasmetalli- ja elohopeapitoisuudet sekä suiston kehittyminen ja muuttuminen. Haitta-aineiden sijainnin ja pitoisuuksien lisäksi tavoitteena on selvittää suiston etenemisvauhti, eli kuinka nopeaa sedimentaatio on, kuinka nopeasti ja miten suistoaltaan täyttyminen tapahtuu. Työstä vastaavat Turun yliopiston Geologian laitos ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Kokemäenjoen suistoa

Jokisuiston luonnontilaa on aikoinaan muutettu monenlaisin kaivutöin, ja suistoon tiedetään kulkeutuneen haitallisia aineita. Sedimenttiselvitystä tarvitaan alueella tehtävän hoito- ja käyttösuunnitelman tueksi. Tietojen perusteella voidaan arvioida tarvittavat ja mahdolliset kaivutyöt jokisuiston kunnostusta suunniteltaessa. Suistoon liittyvä alue on herkimpiä tulva- alueita Suomessa, ja selvitys tukee myös tulvahaittojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden arviointia

Täplälampikorento, kuva Sami Luoma

Sudenkorentoselvitykset

Puurijärvellä, Kokemäenjoen suistossa ja Preiviikinlahdella tehdään sudenkorentoselvitykset. Sudenkorentoryhmän lajisto ja esiintyminen tunnetaan monilla lintuvesillä huonosti. Kosteikkoympäristössä tiedetään kuitenkin yleisesti esiintyvän suojeltavia lajeja. Lintuvesiympäristössä tavataan mm. täplälampikorentoa (Leucorrhinia pectoralis), joka kuuluu luontodirektiivin liitteen II lajeihin.

Sosioekonominen selvitys

Yleensä hankkeiden vaikutukset ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin arvioidaan puutteellisesti. Näillä on kuitenkin tärkeä merkitys luonnonsuojelun ja siihen liittyvien hankkeiden onnistumiselle. Kokemäenjoki-LIFE-hankkeessa selvitetään asenteiden muutokset ja hankkeen taloudellinen vaikutus alueilla. Selvityksestä vastaa Turun yliopiston Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos. Selvitys tehdään haastatteluin ja kyselyin sekä hankkeen kustannustietoja hyväksi käyttäen. Selvityksestä tehdään julkaisu.

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.56, päivitetty 19.6.2014 klo 14.55