Hyppää sisältöön

Rantaniityt ja -luhdat

Preiviikinlahti

Preiviikinlahdella niitetään umpeenkasvaneita ruovikoituneita rantaniittyjä vähintään 33 hehtaarin alueella. Niittojen lisäksi ruovikkoa pyritään taltuttamaan paikoin jyrsimällä tai äestämällä ruovikon juuristoa. Tällainen karjan tallauksen vaikutuksia jäljittelevä hoitotapa on osoittautunut monilla paikoilla tehokkaaksi hoitomenetelmäksi.

Rantaniittyjen umpeenkasvu vähentää alueella esiintyvän äärimmäisen uhanalaisen etelänsuosirrin (Calidris alpina schinzii) vaatimaa pesimäympäristöä sekä alueella levähtävien kahlaajien ja vesilintujen ruokailumaastoa. Etelänsuosirrejä pesii maassamme enää muutamia kymmeniä pareja. Myös monet kasvi- ja hyönteislajit vaativat elinympäristökseen avoimia rantaniittyjä. Ne ovatkin harvinaistuneet matalakasvuisten rantojen umpeenkasvun seurauksena.

Enäjärvi

Enäjärven umpeenkasvaneita rantaluhtia kunnostetaan raivauksin, ojia täyttämällä ja ojanpenkkoja poistamalla. Lisäksi järvelle muokataan linnuille sopiva turvallinen pesimäsaareke kaivamalla luhta-alueelle riittävän leveä vesialue, joka rajoittaa haitallisten pienpetojen liikkumista.

Enäjärven rantaluhtaa

Monilla lintuvesillä rantojen luontainen vesitaloustilanne on muuttunut mm. rantojen ojitusten ja pengerrystöiden vuoksi. Ne kuivattavat luhtia ja lisäävät puustoa rannoilla. Rantojen kuivuminen johtaa kasvillisuusmuutoksiin, pensoittumiseen ja pajukoitumiseen, jolloin myös monen kosteikkolinnun ruokailu- ja pesimäympäristö häviää. Pesimäympäristön muutosten lisäksi ojanpenkat puineen ja pensaineen lisäävät linnustolle haitallisten minkin ja supikoiran liikkumis- ja saalistusmahdollisuuksia.

Vanhakoski

Vanhakoskella vanhaan jokiuomaan kaivettu oja kuivattaa aluetta ja muuttaa sen luonnontilaa. Oja täytetään penkkojen maa-aineksella.

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.28, päivitetty 19.6.2014 klo 14.28