Hyppää sisältöön

Puurijärven kunnostus

Puurijärveä kunnostetaan vedenpintaa nostamalla ja kaivamalla lisää avovesialueita. Kunnostuksen tavoitteena on estää Puurijärven umpeenkasvu ja säilyttää monimuotoinen kosteikkoluonto sekä arvokas linnusto. Luonnon tilaa ja veden laatua seurataan alueella töiden aikana ja sen jälkeen.

Vedenpinnan noston ensisijaisena vaikutusalueena ovat järven etelä- ja keskiosat. Eteläosaan rakennettavalla pohjapadolla ja kaakkoispuolelle tehtävällä penkereellä saadaan uutta avovesialaa lisättyä huomattavasti. Samalla syntyy kosteikkojen elämälle tärkeää veden ja kasvillisuuden mosaiikkia. Padon perusrakenteena on tekokoski, joka toimii samalla kalatienä. Pohjapatorakenne säätelee veden korkeutta automaattisesti. Rantojen pengerrykset estävät ympäröiville viljelyksille aiheutuvia vettymishaittoja.

Kaivettavien alueiden yhteispinta-ala on noin 13 hehtaaria. Ne keskittyvät pääasiassa järven pohjois- ja keskiosiin, ja osa kaivutöistä poistaa raatekasvustoja. Kaivualueiden sijainti sekä muoto on suunniteltu linnustollisin perustein. Kaivumassojen sijoituspaikka on kansallispuistoalueen ulkopuolella.

Kunnostustöiden ansiosta Puurijärven vedenkorkeudet muuttuvat. Eteläpäässä on kunnostusta ennen ollut kuivimpina aikoina vettä vain järven sisällä virtaavan Ala-Kauvatsanjoen uomassa. Kunnostustöiden jälkeen järven eteläosissa alimmat vedenkorkeudet ja keskivedenkorkeus ovat noin 90 senttiä korkeampia. Pohjoispäässä alimmat vedenkorkeudet ovat noin parikymmentä senttiä korkeammalla,  keskivedenkorkeus ei muutu.

Puurijärven kunnostus on mittavin Suomessa toteutetuista lintuvesikunnostuksista. Työn vaikutuksista ja kokemuksista saadaan tärkeää taustatietoa tulevien lintuvesikunnostusten toteuttamiseen.

Lisätietoja:

Rakennuttamispäällikkö Eero Laru
Puh. 0295 022 891
etunumi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.23, päivitetty 19.6.2014 klo 14.23