Kunnostus- ja hoitotyöt

Hankkeessa tehdään monia erilaisia kunnostus- ja hoitotöitä. Puurijärven kunnostus vedennosto- ja kaivutöineen on näistä mittavin. Hankkeessa tehdään myös rantaniittyjen ja -luhtien kunnostuksia sekä soiden ja metsien ennallistamistöitä. Raijalanjärvellä lintujen elinolosuhteita parannetaan myös ruokkimalla niitä.

Miksi luontoa kunnostetaan ja hoidetaan?

Kunnostus- ja hoitotöiden tavoitteena on suojeltavien elinympäristöjen laadun ja lajien elinolosuhteiden parantaminen. Lintuvesien luonnon monimuotoisuuden taustalla on yleensä jonkinlainen ihmistoiminta. Järvien laskeminen ympäröivien viljelyalueiden kuivattamiseksi on monen lintuveden synnyn perimmäinen syy. Pitkällä aikavälillä monia tällaisia lintujärviä uhkaa kuitenkin soistuminen ja umpeenkasvu, jota yleinen rehevöitymiskehitys ja mm. ranta-alueiden ojitukset kiihdyttävät. Umpeenkasvun myötä lintuvesille ominainen arvokas lajisto häviää.

Puurijärveä

Lintuvesien avoimet matalakasvuiset rantaniityt ovat niin ikään yleensä seurausta alueen maankäytöstä. Rantoja on käytetty laidunnukseen, ja rannoilta on korjattu heinää. Laidunnuksen ja niittojen päätyttyä avoimet rantaniityt ovat ruovikoituneet ja pensoittuneet, jolloin monet lajit ovat muuttuneet uhanalaisiksi.

Lintuvesien luontoarvojen säilyttäminen edellyttää säännöllistä hoitoa tai kunnostusta. Kosteikkoluonnon suojelun ja kunnostusten tarpeellisuuden arvioinnissa on otettava huomioon, että vastaavaa elinympäristöä ei enää synny samalla tavalla kuin aikaisemmin. Nykyinen maankäyttö on ohjattu ja varattu niin, että monimuotoisen kosteikkoluonnon säilyttäminen edellyttää panostusta jäljellä olevien alueiden hoitoon ja kunnostukseen.

Osa hankkeen kunnostustöistä on sellaisia, joilla pyritään alueen luonnontilan ja sen mukaisen kehityksen palauttamiseen. Soiden ennallistamisen tavoitteena on palauttaa ojitettu suo luonnontilaiseksi ja samalla myös alkuperäinen suomaisema. Metsien ennallistamisen tavoitteena on nopeuttaa metsätalouskäytössä olleen entisen talousmetsän palautumista luonnontilaisen kaltaiseksi. Näiden ympäristöjen luontoarvot edellyttävät luonnontilaista kehittymistä, ja kunnostustyön jälkeen alueet jäävät kehittymään ilman säännöllistä hoitoa.

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.21, päivitetty 19.6.2014 klo 14.21