Neuvonta ja viestintä

Neuvontaa ja tiedotusta tarjotaan kaikille Saaristomeren valuma-alueen viljelijöille. Painopisteenä ovat viljelijät, joiden pellot ovat erikseen määriteltävillä kohdentamisalueilla sekä ne viljelijät, joiden pellot muuten täyttävät kipsin levitykselle määriteltävät kriteerit. Kipsikäsittelyä toivotaan keskitetysti sellaisille valuma-alueille, joille seuranta on mahdollista järjestää ja vaikuttavuutta voidaan siten mitata.

Kipsin levitykseen liittyvä neuvontaa ja viestintää lisätään ajan mittaan. Syyskuussa 2019 järjestetään kipsinlevitysnäytös Paimiossa ja Paimionjoen kohdealueella on tarkoitus järjestää myös tiedotustilaisuuksia. Hankkeen neuvontaa ja tiedotusta tekee ProAgria Länsi-Suomi yhteistyössä ELY-keskuksen ja Vesiensuojelun tehostamisohjelman viestinnän kanssa.

Lisätietoa ja aiheeseen liittyviä linkkejä:

Miten kipsi vaikuttaa?

Kipsi on pitkään tunnettu aine myös maanparannuskäytössä. Kipsi on kalsiumsulfaattia, johon on sitoutunut kaksi kidevettä; kemiallise­na kaavana CaSO4∙2H2O. Kipsin vaikutus alkaa heti sen liuettua maahan. Maassa oleva vesi saa sen liukenemaan kalsium- ja sulfaatti-ioneiksi.

Kas­vanut ionivahvuus (”suolapitoisuus”) puristaa maahiukkasia ympäröivän sähköisen kaksoiskerroksen ohuemmaksi. Maahiukkaset pääsevät lähem­mäs toisiaan muodostaen isompia mikromuruja. Kalsium muodostaa maa­hiukkasten välille myös siltoja. Maan parantunut mururakenne vähentää merkittävästi eroosiota.

Lisäksi fosfori pääsee kiinnittymään maahiukkasten pinnoille voimakkaam­min. Näin fosforin vapautuminen maahiukkasista maaveteen vähenee. Fosfori säilyy kuitenkin kasvien käytettävissä kuten ennenkin.

Kipsin aikaansaama ionivahvuuden kasvu peltomaassa vähentää myös liuenneen orgaanisen hiilen huuhtoutumista. Lisäksi vähentyneen eroosion myötä maa-ainekseen sitoutuneen hiilen kulkeutuminen vesistöihin vähenee.

Kenttäkokeiden mukaan kipsi ei vaikuta sadon määrään tai laatuun, väliai­kaisesti alentunutta seleenipitoisuutta lukuun ottamatta.

Tämän kaiken seurauksena kipsikäsittely kirkastaa vesistöjä ja vähentää vesistöjen rehevöitymistä merkittävästi.

Julkaistu 20.6.2019 klo 14.42, päivitetty 11.11.2019 klo 17.01