Työmatkojen piteneminen tasaantunut - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Työmatkojen pituus on viimeisen 20 vuoden aikana selvästi kasvanut.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vuosijaksolla 2005-2009 työmatkojen pituus ei enää juurikaan ole kasvanut.
Suhteessa tavoitteisiin:
Yhdyskuntien eheytymistä ja tiivistymistä on edistetty, mikä on mahdollisesti osasyynä työmatkojen kasvun pysähtymiseen.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus 1990-2014
 

Tyomatkan_yhdesuunt_pituus_500px.jpg

Lähde: SYKE; Tilastokeskus

 
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on yksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteista. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja erityisesti lieverakentaminen tiiviin asemakaavoitetun kaupunkirakenteen ulkopuolelle on Lounais-Suomen kaupunkiseuduilla pitkään ollut vallitseva kehityssuunta. Työmatkojen pituuden kasvu kuvaa osaltaan tätä ei-toivottua kehitystä. Kasvu on kuitenkin hidastunut ja näyttäisi tasaantuneen 2010-luvulla.

Joukkoliikenne- sekä kävely- ja pyöräilymatkojen määrään tavoitellaan valtakunnan tasolla 20 prosentin lisäystä vuodesta 2009 vuoteen 2020. Kulkumuotojen jakautumisen muutos tapahtuu hitaasti. Jalankulun ja pyöräilyn matkaluvut ovat Suomessa olleet viime vuosina hienoisessa laskussa. Joukkoliikennematkojen määrä henkeä kohti on pysynyt pitkään samalla tasolla – tosin suurissa kaupungeissa niiden määrä on lisääntynyt kun taas maaseudulla ja pienissä kaupungeissa vähentynyt. Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelta ei ole käytettävissä kattavasti tilastotietoa joukkoliikenteen tai kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen osuuksista henkilöliikenteessä.

Kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen on kiinnitetty huomiota Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. Uusia kevyen liikenteen väyliä on väylänpidon rahoituksen niukkuudesta johtuen pystytty toteuttamaan kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin olisi tarpeen.

Julkaistu 18.8.2014 klo 15.45, päivitetty 12.3.2018 klo 16.59