Hyppää sisältöön

Tieliikenteen päästöt ilmaan pienentyneet - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Valtakunnallisesti tieliikenteen päästöt ovat hiilidioksidipäästöjä lukuun ottamatta pienentyneet merkittävästi 1980-luvun jälkeen.
Lyhyen aikavälin kehitys:
LIPASTO-järjestelmä on uusittu ja kehitystä seurataan vuodesta 2016 eteenpäin.
Suhteessa tavoitteisiin:
Hiilidioksidin päästövähennystavoitteet ovat valtakunnallisesti ja EU:n tasolla kunnianhimoiset ja niiden saavuttaminen vaatii useiden eri toimenpiteiden yhdistelyä.
Suomen liikenteen pakokaasupäästöjä ja energiankulutusta seurataan LIPASTO laskentajärjestelmällä.  LIPASTOn mallit on uudistettu perusteellisesti 2013-2015 ja aikaisempien versioiden luvut eivät ole enää verrattavissa näihin tuloksiin. Vanha LIPASTO ei huomioinut uusia käyttövoimia. Ainoa paikkakuntakohtaisesti mitattu lähtötieto on maantiesuorite (automaattiset liikennelaskurit ja niistä laajennettu koko maantieverkolle). Näitä tuloksia ei voi verrata aikaisempiin LIISA-tuloksiin, koska tehty uudistus oli huomattava ja muutti myös menneisyyden laskelmia.  

Valtakunnallisesti typen oksidien päästöt ovat laskeneet vuodesta 2011 vuoteen 2016 noin 29 prosenttia. Hiilidioksidipäästöt ovat tuona aikana kasvaneet noin 1,8 prosenttia.

Uudellamaalla uuden LIPASTO-mallin mukaan vuonna 2016 tieliikenteen typen oksidien päästöt olivat kuntien kaduilla ja maanteillä 208,7 tonnia vuodessa, hiilidioksidipäästöt  2 506 505 tonnia vuodessa ja hiukkaspäästöt 6 839 tonnia vuodessa. Luvuissa ei ole mukana moottoripyörät, mopot ja mopoautot. Uudellamaalla on 26 kunta, joista osa on urbaaneja kaupunkeja ja osa maaseutukuntia. 

 

Tieliikenteen päästöjen vähentämiseen tarvitaan useiden toimenpiteiden yhdistelyä 

Uudenmaan maakunnan hiilineutraaliustavoite on liikenteen kannalta haastava. Myös EU:n taakanjaossa merkittävin päästövähennyspotentiaali on liikennesektorilla ja erityisesti tieliikenteellä. EU:n tavoitteena on, että liikenteen päästöjä vähennetään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä esitti väliraportissaan 29.8.2017 liikenteen päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi laajaa keinovalikoimaa, esim. tukia, veromuutoksia, sääntelyä ja muita keinoja kuten joukkoliikenteen ja sen infrastruktuurin ja liikenteen palveluistumisen edistämistä. 

 Kaupunkiseudut ovat avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti Helsingin seudulla on suuri merkitys Uudenmaan hiilineutraaliuden kannalta. Merkittävimmät päästöjen vähentämistä koskevat ratkaisut liittyvät kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteeseen ja toimivuuteen. Helsingin seudun MAL2019-työn yhteydessä on arvioitu, millä yhdyskuntarakenteen kehittämis- ja liikennepoliittisilla toimenpiteillä (esim. liikenteen hinnoittelu, pysäköintimaksut, muutokset kulkumuotojakaumassa, sähköautot, panostukset joukkoliikenneinfraan) päästötavoitteiden saavuttaminen Helsingin seudulla voisi olla mahdollista. Yksittäisten toimenpiteiden vaikutukset ovat varsin pieniä. Päästöjen vähentäminen 50 % edellyttääkin useiden toimenpiteiden yhdistelyä. Myös elinkeinoelämälle ja kuljetussektorille olisi siirrettävä vastuuta päästötavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Lähteet:

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma KAISU, lausuntoversio 2017, Ympäristöministeriö

Hiilineutraali Uusimaa 2050, tiekartta, Uudenmaan liitto

Lipasto-järjestelmä http://lipasto.vtt.fi/index.htm

LIISA laskentajärjestelmä, kunnittaiset tiedot, http://lipasto.vtt.fi/liisa/kunnat.htm Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 30.8.2017. Liikenteen päästövähennyksiin laajalla keinovalikoimalla

Julkaistu 19.10.2017 klo 10.31, päivitetty 6.11.2017 klo 11.07

Julkaisija: