Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnepäästöt vähentyneet murto-osaan 1980-luvulta

Pitkän aikavälin kehitys:
Pistemäisten lähteiden päästöt ovat vähentyneet murto-osaan 1980-luvun tilanteesta.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Pistemäisten päästöjen väheneminen on jatkunut myös viime vuosina etenkin yhdyskuntien osalta. Teollisuuden alhaiset päästöt vuonna 2009 johtuvat metsäteollisuuden seisokeista.
Suhteessa tavoitteisiin:
Pistemäisille lähteille ei ole asetettu määrällisiä tavoitteita. Maataloudelle asetettua tavoitetta päästöjen vähentämisestä kolmanneksella vuosien 2001–2005 tasosta vuoteen 2015 mennessä ei tulla saavuttamaan.

 

 

Maatalous on merkittävin vesistöjen kuormittaja

Pistemäisten lähteiden, kuten teollisuuden ja yhdyskuntien jäteveden puhdistamoiden, ravinnepäästöjä vesistöihin on pystytty vähentämään merkittävästi 1980-luvulta alkaen. Kuormitus väheni erityisen nopeasti 1990-luvulla, jonka aikana esimerkiksi teollisuuden fosforipäästöt alenivat 67 prosenttia ja typpipäästöt 30 prosenttia. 2000-luvulla tahti on hiukan hiipunut, mutta päästöt vähenevät edelleen. Vuosina 2000–2010 teollisuuden, yhdyskuntien ja kalankasvatuksen yhteenlaskettu fosforikuormitus väheni 33 prosenttia ja typpikuormitus 16 prosenttia.

Teollisuuden ja yhdyskuntien kuormitusta on onnistuttu vähentämään teollisuusprosesseja parantamalla ja jätevesien puhdistusta tehostamalla. Kalankasvatuksen päästöjen vähenemiseen ovat vaikuttaneet parantuneet ruokintatekniikat ja tuotannon väheneminen Suomessa.

Hajakuormitusta ei ole pystytty merkittävästi vähentämään, ja maataloudesta on tullut merkittävin vesistöjen ravinnekuormittaja. Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan maatalouden osuus vesistöjen fosforikuormituksesta on jo noin 70 prosenttia ja typpipäästöistä hieman alle 60 prosenttia.

Vuonna 2006 tehdyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 tärkein tavoite on rehevöitymistä aiheuttavan kuormituksen vähentäminen. Ohjelmassa ei aseteta määrällisiä tavoitteita pistemäisille lähteille, mutta maataloutta patistetaan vähentämään kuormitustaan vähintään kolmanneksella vuosien 2001–2005 keskimääräisestä tasosta.

Lähteet:

 

Julkaistu 20.2.2017 klo 15.58, päivitetty 23.11.2017 klo 10.29