Pohjavesien tila - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoite, että kaikkien pohjavesien tila olisi hyvä tai erinomainen vuonna 2015 on pääosin saavutettu.

Pohjavesien_tila_Lappi_2013

Lapissa on noin 500 vedenhankintaa varten tärkeää ja vedenhankintaansoveltuvaa pohjavesialuetta. Näiden alueiden pohjaveden määrällinen ja laadullinen tila Lapissa on yleensä hyvä. Pohjavesialueista viisi on nimetty riskialueiksi, joista kahdella on todettuja haitta-ainepitoisuuksia. Riskialueiksi nimetyille pohjavesialueille tulee suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään tai poistetaan riskitoimintoja.

Yksi suunnitteluväline on pohjaveden suojelusuunnitelma. Lapissa suojelusuunnitelmia ei juurikaan ole vielä tehty. Pohjavesialueiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa on erityisen tärkeää ja riskitoiminnot tulee sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Lapin alueella kaikki vesihuoltolaitokset toimittavat kuluttajille pohjavettä talousvetenä.

Riskikohteiden lisäksi Lapissa on nimetty 20 pohjavesialuetta selvityskohteiksi. Näillä alueilla on pääosin yksittäisiä riskitoimintoja, kuten ampumaratoja, vanhoja kaatopaikkoja, lopettaneita polttonesteiden jakelupaikkoja, lentokenttiä ja hautausmaita. Selvityskohteiksi nimettyjen alueiden pohjaveden laadusta ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa, joten näiden alueiden tilan arvioimiseksi tarvitaan lisää pohjaveden laatutietoa. Selvityskohteita on lähes kaikissa Lapin kunnissa.

Pohjaveden tilaa arvioidaan sekä kemiallisen että määrällisen tilan perusteella. Pohjavesien tilaluokittelu perustuu vesienhoitoasetuksessa annettuihin pohjaveden ympäristölaatunormeihin. Lisäksi arvioidaan pohjavedessä todettujen aineiden pitoisuuksien vaikutukset ympäristöön ja vedenhankintaan. Pohjavesien tilaa arvioidaan uudelleen v. 2018.

Julkaistu 5.6.2014 klo 12.46, päivitetty 13.11.2019 klo 9.32

Aihealue:
Julkaisija: