Pohjavesien tila - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoite, että kaikkien pohjavesien tila olisi hyvä tai erinomainen vuonna 2015 on pääosin saavutettu.

Pohjavesien_tila_Lappi_2013

Lapissa on noin 500 vedenhankintaa varten tärkeää ja vedenhankintaansoveltuvaa pohjavesialuetta.
Näiden alueiden pohjaveden määrällinen ja laadullinen tila Lapissa on yleensä hyvä.
Pohjavesialueista viisi on nimetty riskialueiksi, joista kahdella on todettuja haitta-ainepitoisuuksia.
Riskialueiksi nimetyille pohjavesialueille tulee suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla
vähennetään tai poistetaan riskitoimintoja. Yksi suunnitteluväline on pohjaveden
suojelusuunnitelma. Lapissa suojelusuunnitelmia ei juurikaan ole vielä tehty. Pohjavesialueiden
huomioiminen maankäytön suunnittelussa on erityisen tärkeää ja riskitoiminnot tulee sijoittaa
pohjavesialueiden ulkopuolelle. Lapin alueella kaikki vesihuoltolaitokset toimittavat kuluttajille
pohjavettä talousvetenä.
Riskikohteiden lisäksi Lapissa on nimetty 20 pohjavesialuetta selvityskohteiksi. Näillä alueilla
on pääosin yksittäisiä riskitoimintoja, kuten ampumaratoja, vanhoja kaatopaikkoja, lopettaneita
polttonesteiden jakelupaikkoja, lentokenttiä ja hautausmaita. Selvityskohteiksi nimettyjen
alueiden pohjaveden laadusta ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa, joten näiden alueiden tilan
arvioimiseksi tarvitaan lisää pohjaveden laatutietoa. Selvityskohteita onlähes kaikissa Lapin
kunnissa.
Pohjaveden tilaa arvioidaan sekä kemiallisen että määrällisen tilan perusteella. Pohjavesien
tilaluokittelu perustuu vesienhoitoasetuksessa annettuihin pohjaveden ympäristölaatunormeihin.
Lisäksi arvioidaan pohjavedessä todettujen aineiden pitoisuuksien vaikutukset ympäristöön
ja vedenhankintaan.
Pohjavesien tilaa arvioidaan uudelleen v. 2018.

Julkaistu 5.6.2014 klo 12.46, päivitetty 21.3.2017 klo 15.21

Aihealue:
Julkaisija: