Pohjaveden tila - Pirkanmaa

Pirkanmaalla on 28 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta eli 8 aluetta enemmän kuin vuonna 2009. Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja ne voivat vaarantaa veden tilan ilman suojelutoimia. Myös liiallinen pohjaveden otto tai vastaava toimenpide voi vaarantaa pohjaveden tilaa. Viidellä pohjavesialueella alueen kemiallinen tila on huono ja kahdella alueella on ongelmia pohjaveden määrän kanssa.

Pohjavesien tila ja riskialueet Pirkanmaalla 2013

Pohjavedet Pirkanmaa

Tampereella Messukylään sijoittuvalta Aakkulanharjun pohjavesialueelta pohjavedestä on havaintoja torjunta-ainejäämistä sekä metallipitoisuuksista. Alueella on mm. suuri maankaatopaikka ja runsaasti yritystoimintaa. Epilänharju-Villilän pohjavesialueet ovat molemmat huonossa tilassa lähinnä trikloorieteeni- ja tetrakloorieteenipitoisuuksien takia. Suurimmat pitoisuudet sijoittuvat Epilän alueelle. Epilänharju-Villilän (A) pohjavesialueelta löytyy lisäksi merkkejä kuormituksesta muualtakin (mm. torjunta-aineita ja bensiinin lisäainetta). Näille pohjavesialueille sijoittuu paljon pohjaveden riskitoimintoja, mm. jakeluasemia ja teollisuutta. Pälkäneellä Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueelta on pohjavedestä edelleen löytynyt jäämiä torjunta-aineista. Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenottamo sijoittuu kuitenkin eri osa-alueelle. Kunnan vedenottamosta otettu vesimäärä ylittää pohjavesialueen luontaisen muodostumisen, ja vedenoton takia ottamon alueella pohjaveden pinnat ovat laskeneet. Valkeakoskella Sääksmäellä Kemmolan vedenottamo on suljettu torjunta-aineiden takia. Ikaalisissa Lauttalamminkulman pohjavesialueella on turvetuotannon seurauksena pohjaveden pinta pohjavesialueella laskenut. Alueen tilanteen parantamiseksi on aloitettu toimenpiteet ja tehty selvitys pohjavesiolosuhteista.

Pirkanmaalla pohjavesialueiden riskit kohdistuvat taajamiin erityisesti harjujaksolla, joka kulkee Pälkäneeltä Hämeenkyröön Tampereen kaupunkiseudun halki. Osa ongelmista aiheutuu menneistä riskitoiminnoista, joista nyt näkyy jälkiä pohjavedessä. Tiesuolaus on Pirkanmaalla yleisin pohjavesien pilaantumisen riskitekijä. Puolella riskialueista on kohonnut kloridipitoisuus, joka kuitenkin ylittää ympäristölaatunormit vain vähän ja on osassa alueista laskusuunnassa.

Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta

Julkaistu 27.6.2014 klo 12.59, päivitetty 14.3.2017 klo 15.38

Julkaisija: