Pistemäinen ravinnekuormitus on saatu kuriin - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Typpi- ja fosforipäästöt ovat pienentyneet selvästi 90-luvun jälkeen.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vuoden 2005 jälkeen kuormitusmäärät ovat pysyneet tasaisina.
Suhteessa tavoitteisiin:
Jätevesien käsittelyä on keskitetty siirtoviemäreitä rakentamalla, mutta viemäreiden saneerausvelka kasvaa edelleen. Ympäristölupien tarkistusten sykleissä tapahtuvaa ravinteiden poiston tehostumista nopeutetaan vapaaehtoisin toimin.

Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin Uudellamaalla

Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin - uusimaa

Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Uudellamaalla

Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Uudellamaalla

Lähde: Vahti

Jätevesien puhdistusta voidaan tehostaa vapaaehtoisin keinoin

Pistemäiset fosfori- ja typpipäästöt vesistöihin ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla Uudellamaalla viimeiset kymmenen vuotta. Pistemäisiä päästölähteitä ovat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, teollisuuslaitokset ja kalankasvatuslaitokset. Näistä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen osuus on noin 90 prosenttia sekä fosfori- että typpikuormituksesta.  Pistemäinen ravinnekuormitus on vähentynyt 90-luvun jälkeen jätevesien käsittelyn tehostumisen ja teollisuuden prosesseissa tapahtuneiden parannusten myötä.

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta vesistöihin johdetun jäteveden keskimääräinen pitoisuus on tasaantunut kokonaisfosforin osalta alle 0,3 mgP/l ja kokonaistypen osalta alle 10 mgN/l. Pitoisuusarvot vastaavat parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) tasoa, mutta laaditun suositussopimuksen myötä laitokset voivat  tehdä puhdistuksesta tehokkaampaa kuin ympäristölupa vaatii.

Vuosittaista vaihtelua pitoisuusarvoihin syntyy virtaamien ja puhdistamoille tulevien vesien ravinnepitoisuuksien vaihtelusta. Jätevesien hallinnassa sade- ja sulamisvesiin varautuminen on tärkeää. Tulvahuippujen aikana esimerkiksi Vantaanjokeen on jouduttu ohijuoksuttamaan käsittelemättömiä jätevesiä,  millä on paikallista vaikutusta vesistön tilaan.

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden kokonaiskuorma on vahvasti sidoksissa Uudenmaan alueen kahden suurimman puhdistamon, HSY:n Helsingin Viikinmäen ja Espoon Suomenojan, tuloksiin. Näiden kahden puhdistamon osuus fosforipäästöistä on 75 prosenttia ja typpipäästöistä yli 60 prosenttia.

Julkaistu 19.10.2017 klo 9.26, päivitetty 25.10.2017 klo 8.36

Julkaisija: