Pistekuormitus vesiin vähentynyt merkittävästi - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Yhdyskuntien jätevesien typpi- ja fosforikuormitus on ollut laskeva. Teollisuuden typpipäästöjen nousu on tasaantunut Satakunnassa. Varsinais-Suomessa teollisuuden ravinnepäästöt ovat olleet huomattavasti vähäisempiä ja suuntaus laskeva. Kalankasvatuksen typpi- ja fosforikuormitus on laskenut viime vuosiin saakka, mutta ollut Varsinais-Suomessa yhdyskuntakuormituksen jälkeen toiseksi suurin pistekuormituksen lähde.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Satakunnassa yhdyskuntien fosforipäästöt ovat vähentyneet ja typpipäästöt ovat vakiintuneet. Teollisuuden ja kalankasvatuksen ravinnepäästöt ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan molemmissa maakunnissa. Varsinais-Suomessa teollisuuden vaihtelevaan kuormitukseen vaikuttaa sen riippuvuus yksittäisten laitosten päästöistä. Varsinais-Suomessa yhdyskuntien ravinnepäästöt ovat vakiintuneet.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tällä hetkellä voimassa olevissa vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021 on kaikille kuormitussektoreille esitetty toimenpiteitä. Kokonaisuudessaan ravinteiden vähentämistavoitetta ei ole saavutettu ja toimenpiteiden toteuttamiseen vaatii edelleen vahvaa panostusta.
VAR_Pistem-Fosfori-SATAKUNTA_510px.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR_Pistem-Typpi-SATAKUNTA_510px.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR_Pistem-Fosfori-VARSINAIS-S_510px.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR_Pistem-Typpi-VARSINAIS-S_510px.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä VAHTI
 

Pistekuormituksen päästöt vesiin ovat vähentyneet viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden eli asutusjätevesien päästöjen vähentymiseen ovat vaikuttaneet mm. jätevesien käsittelyn tehostuminen, käsittelyn keskittäminen suurempiin puhdistamoihin ja pesuaineiden fosforipitoisuuden aleneminen. Typpipäästöjen osalta Varsinais-Suomessa on aloitettu Satakuntaa aikaisemmin lupamääräysten uusiminen ja typenpoiston tehostaminen, mikä näkyi selvästi kuormituksen alenemana ensin Varsinais-Suomen alueella. Varsinais-Suomen osalta kehitys on viime vuosina tasaantunut Satakunnan päästöjen edelleen alentuessa. 

Kalankasvatuksen kuormitus on vähentynyt 1990-luvun tasosta reippaasti. Syynä on rehun ja ruokintamenetelmien kehittyminen ja myös tuotantomäärien pieneneminen. Kalankasvatus on keskittynyt Saaristomerelle. Tulevaisuudessa kalaa viljeltäneen Suomessakin aiempaa enemmän avomerellä kansallisen sijainninohjaussuunnitelman mukaisesti. Tämä vaatii kuitenkin kalankasvatuksen- ja ruokintatekniikan kehittämistä ulkomeren olosuhteisiin. Myös ekotehokasta kiertovesitekniikkaa kehitetään.

Pääosa teollisuuden ravinnepäästöistä aiheutuu muutaman suuren teollisuuslaitoksen päästöistä. Satunnaisten päästöjen osuus ja teollisuustuotannon määrän vaikutus päästöihin voi siten olla vuositasolla melko suuri. Satakunnassa teollisuuden merkitys pistemäisenä kuormittajana on suhteessa suurempi kuin Varsinais-Suomessa johtuen alueen teollisuuden erilaisista rakenteista ja erityisesti paperiteollisuudesta Satakunnassa. Teollisuuden kuormitus sisältää myös turvetuotannon aiheuttamat päästöt. Sen sijaan yleisen viemäriverkoston piirissä oleva teollisuus lasketaan yhdyskuntien päästöjen piiriin. 

Julkaistu 9.9.2014 klo 15.24, päivitetty 22.3.2017 klo 11.06