Pintavesien tila Lounais-Suomessa muuta maata huonompi - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesistöt ovat vuosikymmeniä jatkuneen ulkoisen ravinnekuormituksen seurauksena rehevöityneet. Pistemäistä kuormitusta on saatu hyvin vähennettyä, mutta suurena haasteena on hajakuormituksen, erityisesti maataloudesta tulevan kuormituksen vähentäminen.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vesienhoitotoimenpiteet vaikuttavat hitaasti, joten muutoksia vesien tilassa on odotettavissa vasta vuosien kuluttua.
Suhteessa tavoitteisiin:
Varsinais-Suomessa jokien ja rannikkovesien ekologinen tila on huonontunut ja lähes kaikki vedet ovat hyvää huonommassa tilassa. Järvistä sen sijaan vain vajaa puolet on hyvää huonommassa tilassa. Satakunnassa kauimpana hyvän tilan tavoitteesta ollaan jokivesissä, joista suurin osa on hyvää huonommassa tilassa. Satakunnan järvistä vajaa puolet on hyvää huonommassa tilassa ja rannikkovesistä noin viidennes.

Pintavesien ekologinen tila on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa keskimääräistä huonompi muuhun maahan verrattuna. Suurin ongelma on rehevöityminen. Tämänhetkinen tilanarvio perustuu vuonna 2013 valmistuneeseen ekologiseen luokitteluun. Luokittelu päivitetään vuonna 2019 osana vesienhoidon suunnittelua.

Hyvää huonommassa tilassa olevia vesistöjä pyritään parantamaan toimenpiteillä, joita suunnitellaan vesienhoidossa ja merenhoidossa. Vesienhoidossa on käynnissä kolmas ja merenhoidossa toinen suunnittelukausi. Lounais-Suomen toimenpiteet kaudelle 2016 - 2021 on esitetty Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa. Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman toimenpiteet koskevat Suomen kaikkia merialueita. Toimenpiteiden toteuttamista rahoitetaan monesta lähteestä ja niitä ovat mukana toteuttamassa lukuisat eri tahot. 

Monien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät valitettavasti viiveellä. Myönteistä kehitystä hidastavat mm. vesialtaiden pohjaan varastoituneet ravinteet, jotka esimerkiksi hapettomissa oloissa palaavat takaisin kiertoon, sekä merialueella virtausten mukana muualta Itämereltä kulkeutuvat ravinteet. Lisäksi ilmastonmuutoksen myötä runsastuneet sateet lisäävät ravinnekuormitusta vesistöihin hidastaen vesistöjen palautumista.

Varsinais-Suomi

PintavesienTila_Kartta_VarsS_556px.jpg

PintavesienTila_Osuus_VarS_550px.jpg

Satakunta

PintavesienTila_Kartta_Satak_400px.jpg

PintavesienTila_Osuus_Satak_550px.jpg

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Julkaistu 8.9.2014 klo 16.35, päivitetty 22.3.2017 klo 11.14