Pintavesien tila Etelä-Savossa keskimääräistä parempi - Etelä-Savo

Suurin osa Etelä-Savon järvistä ja joista on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Vesien tilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna vuosien 2000-2007 luokitukseen. Tilaluokka on pysynyt samana 213 järvellä ja 19 joella. Tila on parantunut 40 järvellä ja 10 joella ja heikentynyt 58 järvellä ja 8 joella. Eniten muutoksia on pienissä vesissä. Merkittävimpiä vesistöjen tilaa heikentäviä tekijöitä Etelä-Savossa ovat hajakuormituksesta (maa- ja metsätalous, haja-asutus) aiheutuva rehevöityminen sekä asuma- ja teollisuusjätevedet sekä teollinen toiminta valuma-alueilla (muun muassa turvetuotanto). Hajakuormituksen vaikutukset näkyvät erityisesti matalissa humuspitoisissa järvissä mutta heijastuvat lievempänä myös vesistöjen yleiseen tilaan.

Ekologinen tila - Etelä-Savo

Etelä-Savon pintavesien ekologinen luokitus karttamuodossa. Lähde: Etelä-Savon ELY-keskus.

Järvien ja jokien tila maakunnassa on parempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähes kaikki suurimmat reittivedet ja Saimaan osa-altaat ovat vähintään hyvässä tilassa. Luokitelluista järvistä pinta-alasta 93 % ja lukumäärästä 90 % on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Tyydyttävään luokkaan kuuluu 6,6 % järvipinta-alasta (39 järveä) ja välttävässä tilassa on 4 pienempää järveä (0,13 % järvipinta-alasta). Huonoksi luokiteltavia järviä ei esiinny lainkaan. Joet ovat pääosin hyvässä tai erinomaisessa luokassa (79 % pituudesta ja 90 % lukumäärästä). Noin kymmenesosa luokiteltujen jokien lukumäärästä ja 21 % kokonaispituudesta kuuluu tyydyttävään luokkaan (5 jokea). Välttävään tai huonoon luokkaan kuuluvia jokia ei esiinny lainkaan. Etelä-Savossa on sekä jokipituus että lukumäärä huomioiden vähiten hyvää huonommassa tilassa olevia jokia. Jokien määrä on Etelä-Savossa vähäinen ja ne ovat lyhyitä ja kooltaan pieniä.

Muutokset ! Merkittävä osuus todetuista luokkamuutoksista johtuu menetelmällisistä muutoksista, uudesta seuranta-aineistosta tai vesimuodostuman tyypin muutoksesta. Merkittävimmät muutokset kymmenessä vuoden sisällä ovat Joroisten seudun vesissä, joissa tyydyttävän tilan osuus on pinta-alallisesti kasvanut (mm. Haapaselkä sekä Sysmäjärvi). Myös Kyyveden luoteinen osa on muuttunut hyvästä tyydyttäväksi. Mikkelin alapuolinen Saimaa sekä Varkauden alapuolinen osa Haukivettä ovat edelleen tyydyttävässä tilassa.

Vähäinen aineisto! Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus on tehty lukumääränä 17 %:ssa järvistä, joiden yhteinen pinta-ala on vajaa 40 %. Merkittävä osa järvistä on luokiteltu pelkästään vedenlaadun perusteella tai asiantuntija-arvioon nojautuen. Näissä järvissä luokitustulokseen on suhtauduttava kriittisesti ja niissä tarvitaan jatkossa lisäseurantaa luokituksen varmentamiseksi.

Julkaistu 17.6.2014 klo 9.47, päivitetty 16.3.2017 klo 15.31