Hyppää sisältöön

Pintavesien ekologinen tila 2013 - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on, että kaikkien vesien tila olisi hyvä tai erinomainen vuoteen 2015 mennessä. Tavoitetta ei saavutettu.

 

Pintav_ekolog_tila_Lappi

Jokien, järvien ja rannikkovesien jakautuminen ekologisen tilan luokkiin Lapissa

Ekologisen_tilan_jakauma_LAPPI

Lapissa suurin osa järvistä ja joista on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Hyvää huonommassa tilassa on noin 5 % jokien pituudesta, 15 % järvien pinta-alasta ja suurin osa rannikkovesistä. Pääosa muutoksista edelliseen luokitteluun (2008) verrattuna johtuu muuttuneista luokittelukriteereistä tai uuden seuranta-aineiston tuottamasta lisätiedosta.

Lapin alueella jokien tilaa heikentää lähinnä metsä- ja maatalouden sekä haja-asutuksen aiheuttama kiintoaine- ja ravinnekuormitus. Muutamilla jokialueilla tilaan vaikuttaa paikallisesti myös turvetuotantoalueilta sekä taajamien ja matkailukeskusten vedenpuhdistamoilta tuleva pistekuormitus. Kuormitus on voimakkainta Etelä-Lapin alueella, jonne suurin osa asutuksesta ja ihmistoiminnasta on keskittynyt. Ekologista tilaa heikentää myös jokien rakentaminen, säännöstely ja patoaminen.

Jäämereen laskevissa Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöissä jokivedet ovat lähes kaikki erinomaisessa tilassa. Ihmistoiminnan aiheuttamat paineet ovat vähäisiä ja havaitut ongelmat vesien tilassa ovat hyvin paikallisia. Sisempien rannikkovesien heikentyneeseen tilaan vaikuttaa sekä jokivesien mukana tuleva kuormitus että suoraan merialueelle kohdistuva pistemäinen jätevesikuormitus ja hajakuormitus. Rannan läheisillä alueilla on havaittu lieviä rehevöitymisen merkkejä, kuten lisääntynyttä limoittumista.

Pintavesien tämänhetkinen tilanarvio perustuu vuonna 2013 valmistuneeseen ekologiseen luokitukseen. Luokittelu päivitetään vuonna 2019 osana vesienhoidon suunnittelua.

 

Julkaistu 5.6.2014 klo 12.45, päivitetty 13.11.2019 klo 9.19

Julkaisija: