Pintavesien ekologinen tila 2013 - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on, että kaikkien vesien tila olisi hyvä tai erinomainen vuoteen 2015 mennessä. Tavoitetta ei saavutettu.

 

Pintav_ekolog_tila_Lappi

Jokien, järvien ja rannikkovesien jakautuminen ekologisen tilan

luokkiin Lapissa

Ekologisen_tilan_jakauma_LAPPI

Lapissa suurin osa järvistä ja joista on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Hyvää huonommassa
tilassa on noin 5 % jokien pituudesta, 15 % järvien pinta-alasta ja suurin osa rannikkovesistä.
Pääosa muutoksista edelliseen luokitteluun (2008) verrattuna johtuu muuttuneista
luokittelukriteereistä tai uuden seuranta-aineiston tuottamasta lisätiedosta.
Lapin alueella jokien tilaa heikentää lähinnä metsä- ja maatalouden sekä haja-asutuksen aiheuttama
kiintoaine- ja ravinnekuormitus. Muutamilla jokialueilla tilaan vaikuttaa paikallisesti myös
turvetuotantoalueilta sekä taajamien ja matkailukeskusten vedenpuhdistamoilta tuleva
pistekuormitus. Kuormitus on voimakkainta Etelä-Lapin alueella, jonne suurin osa asutuksesta ja
ihmistoiminnasta on keskittynyt. Ekologista tilaa heikentää myös jokien rakentaminen, säännöstely
ja patoaminen.
Jäämereen laskevissa Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöissä jokivedet ovat lähes kaikki
erinomaisessa tilassa. Ihmistoiminnan aiheuttamat paineet ovat vähäisiä ja havaitut ongelmat vesien
tilassa ovat hyvin paikallisia. Sisempien rannikkovesien heikentyneeseen tilaan vaikuttaa sekä
jokivesien mukana tuleva kuormitus että suoraan merialueelle kohdistuva pistemäinen
jätevesikuormitus ja hajakuormitus. Rannan läheisillä alueilla on havaittu lieviä rehevöitymisen
merkkejä, kuten lisääntynyttä limoittumista.
Pintavesien tämänhetkinen tilanarvio perustuu vuonna 2013 valmistuneeseen ekologiseen luokitukseen. Luokittelu päivitetään vuonna 2019 osana vesienhoidon suunnittelua.

 

Julkaistu 5.6.2014 klo 12.45, päivitetty 21.3.2017 klo 14.35

Julkaisija: