Peltojen lannoitteet rehevöittävät vesistöjä - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Peltojen typpi- ja fosforilannoitus on vähentynyt 90-luvun alun jälkeen, mikä näkyy esimerkiksi typpitaseessa, joka oli vuonna 1990 koko maan osalta vielä 94 kg/ha.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Uudellamaalla fosforitase on ollut lievässä laskussa koko 2000-luvun ajan. Typpitaseessa sen sijaan on laskutrendistä huolimatta voimakkaita vuosittaisia vaihteluita. Vuoden 2011 jälkeen suunta on ollut laskeva.

Suhteessa tavoitteisiin:
Vuoden 2015 tavoite Uudenmaan typpitaseelle oli 30 kg/ha ja fosforille 0 kg/ha. Tavoitteet on saavutettu ja ylitettykin.

Typpi- ja fosforitaseen (kg/ha) kehitys Uudellamaalla vuosina 1997–2015

Typpi- ja fosforitaseen kehitys Uudellamaalla

Lähde: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

 

Myönteistä kehitystä ravinnetaseissa

Maatalous on merkittävä vesistöjen kuormittaja peltovaltaisilla valuma-alueilla, kuten Uudellamaalla, jossa käytössä olevaa maatalousmaata on viidennes maakunnan maa-alasta. Pelloilta huuhtoutuu ravinteita ja kiintoainesta erityisesti syksyllä ja keväällä sade- ja sulamisvesien mukana vesistöihin. Uudellamaalla talvisateet lisäävät kuormitusta.

Ravinnetase kertoo pelloille lisättyjen ravinteiden ja sieltä sadon mukana korjattujen ravinteiden erotuksen. Se antaa arvion vesistöihin päätyvän ravinnekuormituksen riskin suuruudesta. Kasvinviljelyvaltaisen Uudenmaan typpitase oli 30 kg/ha vuonna 2015, mikä on tavoitteiden mukaista. Se on vähemmän kuin koko maan keskiarvo, joka oli 46 kg/ha.  Myös fosforitase oli alle valtakunnallisen arvon.

Sääolot vaikuttavat sadon määrään ja sen mukana pelloilta poistuviin ravinnemääriin ja -taseisiin. Myös lannoitteiden ja viljan hinnan muutoksilla on merkitystä.

Keskimääräinen vuosittainen fosforilannoitus on laskenut 1990-luvun alun yli 30 kg/ha nykyiseen reilusti alle 10 kg/ha. Typpilannoitus on laskenut samassa ajassa tasolta 140 kg/ha tasolle 100 kg/ha.

 

Lähteet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 vuoden 2015 vuosikertomus -ohjelmakauden 2007–2013 loppuraportti. Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2016.

Uudenmaan ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012- 2015.

Julkaistu 15.10.2014 klo 13.29, päivitetty 19.10.2017 klo 10.48

Julkaisija: