Kuudennes pohjavesialueista riskialueita - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Luokittelu on tehty vasta kaksi kertaa eikä pitkän aikavälin kehitys ole luotettavasti arvioitavissa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Riskialueiden määrä on selvästi kasvanut kun tieto pohjavesialueiden tilasta on lisääntynyt.
Suhteessa tavoitteisiin:
Riskialueiden määrä on kasvanut kun on saatu lisää tietoa pohjavesien laadusta. Huonossa tilassa olevien alueiden määrä ei ole kasvanut edelliseen luokitteluun verrattuna. Kaikkien pohjavesialueiden tuli EU:n vesipuitedirektiivin mukaan olla hyvässä tilassa vuonna 2015, ja tähän on mahdollista saada jatkoaikaa vuoteen 2021 tai 2027 saakka.

Pohjavesialueet_tila_riskialueet2013_LounaisS_556px.jpg

Lähde: ELY-keskus, SYKE
 

Luokittelu

  • Vuonna 2008: pohjavesialueita yhteensä 295, joista 9 (3,1 %) huonossa tilassa 
    >> hyvässä tilassa 96,9 %

  • Vuonna 2013: pohjavesialueita yhteensä 288, joista 8 (2,8 %) huonossa tilassa 
    >> hyvässä tilassa 97,2 %

Riskinarviointi

  • Vuonna 2008 riskialueita 34 kpl = 11,5 %

  • Vuonna 2013 riskialueita 43 kpl = 14,9 %

Indikaattori kuvaa pohjaveden riskinarviointia sekä kemiallisen ja määrällisen tilan luokittelua. Riskinarviointi ja tilan luokittelu on arvioitu osana koko EU:n kattavaa vesienhoidon suunnitteluprosessia. Pohjavesien luokittelu perustuu vesienhoitoasetuksessa annettuihin pohjaveden ympäristönlaatunormeihin sekä arvioihin näiden pohjavedessä todettujen pitoisuuksien vaikutuksiin ympäristöön ja vedenhankintaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on päivittänyt kesäkuussa 2013 pohjavesien tilan luokittelua toisen vesienhoitokauden 2016 – 2021 toimenpiteiden suunnittelua varten, edellisen kerran luokittelu on tehty vuonna 2008. Pohjavesien seurannan myötä on saatu lisää tietoa luokittelun pohjaksi. Lounais-Suomessa on 288 luokiteltua pohjavesialuetta, joista riskialueeksi on nimetty 43 aluetta (tilanne 6/2013). Pohjavesialue on nimetty riskialueeksi silloin, kun vedessä on todettu ihmistoiminnasta peräisin olevia haitallisia aineita, joiden pitoisuus voi kasvaa ja vaarantaa pohjaveden tilaa ilman suojelutoimia. Pohjavesialue on voitu nimetä riskialueeksi myös vedenoton tai muun pohjaveden pinnankorkeuteen vaikuttavan toiminnan perusteella. Riskialueeksi luokittelun syynä on pääasiassa ollut liukkauden torjunnasta johtuva korkea kloridipitoisuus tai pohjavedestä löytyneet torjunta-aineet. Pohjavedestä on löytynyt lisäksi öljyhiilivetyjä, korkeita nitraattipitoisuuksia, raskasmetalleja ja liuotinaineita. Osalla alueista pohjavesi on pilaantunut useamman toiminnan takia.

Kaikille riskialueille on tehty tilan luokittelu. Kaikilla Lounais-Suomen pohjavesialueilla määrällinen tila on hyvä. Sen sijaan kahdeksan pohjavesialueen kemiallinen tila on huono. Huonon kemiallisen tilan syinä ovat torjunta-aineet, liuottimet, raskasmetallit ja korkeat kloridipitoisuudet. Suurimmalla osalla näistä pohjavesialueista pohjavedenotto on jouduttu lopettamaan tai vedenkäsittelyä on lisätty, jotta pilaavan aineen pitoisuus jäisi alle talousveden raja-arvojen.

Julkaistu 9.9.2014 klo 16.02, päivitetty 21.3.2017 klo 14.58