Hyvässä tilassa olevien pohjavesien % -osuus - Etelä-Savo

Etelä-Savon pohjavesistä 95 % on hyvässä tilassa vuonna 2013. Maakunnassa on 154 tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta, joista 19 on nimetty riskialueeksi. Tärkeäksi luokiteltujen pohjavesialueiden määrä on kasvanut 12:lla edelliseen vuonna 2009 tehtyyn pohjavesien tila-arvioon verrattuna. Pohjavesien seurannan myötä on saatu lisää tietoa luokittelun pohjaksi.

Pohjavesialueiden tila - Etelä-Savo
Etelä-Savon pohjavesialueiden kemiallinen ja määrällinen tila vuonna 2009 ja 2013.

Merkittävimmät riskit pohjavedelle aiheutuvat pilaantuneista maa-alueista, liikenteestä, asutuksesta, yritystoiminnasta, maa-ainesten otosta sekä maataloudesta. Lisäksi Etelä-Savossa on viisi pohjavesialuetta, joiden pohjaveden laadusta ei ole vielä riittävästi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueilla on pohjaveden tilaa uhkaavaa toimintaa. Tila-arvio on päivitetty toisen vesienhoitokauden 2016–2021 toimenpiteiden suunnittelua varten kesäkuussa 2013.

Pohjavesialueen riskinalaisuutta arvioidaan sekä kemiallisilla että määrällisillä kriteereillä. Pohja-vesialue nimetään riskialueeksi jos pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka voivat noustessaan vaarantaa pohjaveden tilan. Pohjavesialue voidaan nimetä riskialueeksi myös, jos sen määrällinen tila on uhattuna liiallisen pohjaveden oton tai muun määrälliseen tilaan vaikuttavan toiminnan vuoksi. Pohjavettä ovat pilanneet teollisessa ja muussa toiminnassa käytetyt haitalliset aineet, torjunta-aineet, tiesuola sekä lannoitteet.


Pohjavesien riskialueet - Etelä-Savo
Riski- ja selvityskohteiden määrä ja osuus pohjavesialueista Etelä-Savossa vuonna 2009 ja 2013

Kemiallinen tila määräytyy vesienhoitoasetuksessa annettujen ympäristölaatunormien perusteella. Lisäksi arvioidaan pohjavedessä todettujen aineiden pitoisuuksien vaikutukset vedenhankintaan ja ympäristöön. Määrällinen tila arvioidaan huonoksi, jos liiallisesta pohjaveden otosta tai muusta pohjaveden pinnankorkeuteen vaikuttavasta toiminnasta aiheutuu kemiallisen tilan heikentymistä tai haitallisia vaikutuksia ympäristössä.

Eteläsavolaisista vedenkäyttäjistä noin puolet saa talousvetensä vedenottamoista, jotka sijaitsevat riskinalaisilla pohjavesialueilla ja noin 30 %:lle vesi tulee huonoon tilaan luokitelluilta pohjavesialueilta. Veden käsittelyä on jouduttu tehostamaan kolmella vedenottamolla. Kaksi vedenottamoa on jouduttu sulkemaan pohjaveden pilaantumisen johdosta. Vesilaitokset ja terveydensuojeluviranomaiset vastaavat siitä, että kuluttajille tuleva vesi on aina talousveden laatuvaatimukset täyttävää.

Tavoitteena on turvata hyvälaatuinen pohjavesi pitkälle tulevaisuuteen, sillä Etelä-Savossa pohjaveden ja tekopohjaveden osuus yhdyskuntien veden käytöstä on 83 %. Suurimmalle osalle riskialueista on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat.

Suojelusuunnitelmat - Etelä-Savo
Suojelusuunnitelmien piirissä olevien I-luokan pohjavesialueiden lukumäärä, kpl

Tavoitteena on laatia suojelusuunnitelmat vielä muutamalle pohjavesialueelle vuoteen 2015 mennessä. Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet tulee toteuttaa hyvän tilan saavuttamiseksi kiireellisesti. Maankäytön suunnittelussa pohjavesialueet tulee huomioida niin, ettei uusia riskiä aiheuttavia toimintoja sijoiteta kriittisille alueille. Pohjavesialueiden sisäisestä rakenteesta ja pohjaveden virtauksesta tarvitaan lisää tietoa, jotta pohjavesialueilla voidaan toimia kestävällä tavalla.

Julkaistu 17.6.2014 klo 9.47, päivitetty 17.6.2014 klo 9.42