Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen – Keski-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Jätehuolto on muuttunut huimasti muutamana viime vuosikymmenenä. Kun vielä 15 - 20 vuotta sitten vasta alettiin järjestää jätehuoltoa taajamien lisäksi myös haja-asutusalueille jätteiden keräämiseksi kaatopaikoille, niin tänä päivänä kaatopaikalle ei enää saa sijoittaa jätettä, jos sille on olemassa jokin muu käsittely. Kaatopaikalle sijoitettaessakin jätteen tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Syntyvän jätteen määrä ei ole vähentynyt, vaan jätteen määrä heijastelee ennemminkin yleisen kulutuksen ja tuotannon suuntia. Joillakin teollisuudenaloilla hyödyntäminen on kuitenkin lisääntynyt ja tiettyjen jätelajien osalta hyödyntämisaste on korkea. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on pysynyt viime vuodet jokseenkin samana.
Suhteessa tavoitteisiin:
Jätteen synnyn ehkäisy tärkeimpänä tavoitteena ei ole toteutunut. Jätteen hyödyntäminen on kuitenkin lisääntynyt ja jätteenkäsittelyn taso noussut. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste noussee tavoitteeseen sen ohjautuessa polttoon vuodesta 2016 alkaen.

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Keski-Suomessa.jpg

Yhdyskuntajätteiden käsittely Keski-Suomessa vuosina 2002–2011

Reilu puolet yhdyskuntajätteestä hyödynnetään

Yhdyskuntajätettä on asumisessa syntyvä ja laadultaan siihen rinnastettava hallinto- palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte. Vuonna 2011 Keski-Suomessa syntyi yhdyskuntajätettä 113 500 tonnia. Suurin osa yhdyskuntajätteestä syntyi kotitalouksissa, asukasta kohden laskettuna keskimäärin 248 kg vuodessa. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisasteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuosina.

Kaatopaikalle sekajätteenä loppusijoitetun yhdyskuntajätteen lisäksi merkittävimmät erikseen kerätyt ja hyödynnetyt yhdyskuntajätteen jakeet ovat biojäte, paperi ja pahvi sekä energiajäte. Kaatopaikalle menevän sekajätteen joukossa on kuitenkin vielä runsaasti kierrätettävissä tai energiana hyödynnettävissä olevia jätejakeita kuten biojätettä, paperia, pahvia ja kartonkia, metalleja ja muoveja.

Metsäteollisuus merkittävä jätteen tuottaja ja hyödyntäjä

Teollisuudenaloista on tarkasteltu massa- ja paperi-, kemian- ja metalliteollisuuden sekä energiantuotantolaitosten jätteitä. Vuonna 2011 näiltä aloilta syntyi Keski-Suomessa jätettä yhteensä 392 000 tonnia.

Keski-Suomen massa- ja paperiteollisuuden laitoksissa valmistetaan sellua, paperia ja kartonkia. Massa- ja paperiteollisuus tuottaa maakunnan teollisuudenaloista selvästi eniten jätettä. Vuonna 2011 massa- ja paperiteollisuudesta muodostui 311 000 tonnia jätteitä. Muodostuvat jätteet ovat pääasiassa kuori- ja puujätettä sekä lietteitä, tuhkaa ja sakkaa. Massa- ja paperiteollisuuden jätteistä on jo pitkään pystytty hyödyntämään valtaosa. Vuosina 2002–2011 teollisuudenalan jätteiden hyödyntämisaste on ollut keskimäärin 90 %. Jätteitä on hyödynnetty eniten kaatopaikkojen rakenteissa, mutta lisääntyvässä määrin myös muussa maarakentamisessa ja lannoitevalmisteena.

Julkaistu 21.7.2014 klo 15.38, päivitetty 18.10.2019 klo 14.18