Yhdyskuntajätteen määrä ja hyötykäyttö - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Materiaali- ja energiahyödyntäminen lisääntyy edelleen. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto vähentää merkittävästi kaatopaikkasijoittamista.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen panostetaan edelleen. Kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrä vähenee entisestään ja energiana hyödynnettävän jätteen määrä kasvaa, kun biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tuli voimaan vuoden 2016 alusta.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden laskee edelleen. Kaikki aiemmat tavoitteet eivät ole sellaisenaan toteutunet vaan vaativat vielä lisätoimenpiteitä.

Yhdyskuntajätteiden käsittely Lounais-Suomessa vuosina 2002-2014

Lähde: ELY-keskus.
*Vuoden 2012 yhdyskuntajätemäärä ja energiakäyttö on hieman aiempaa pienempi, koska osalle polttokelpoiselle jätteelle on järjestynyt hyötykäyttöä vasta seuraavana kalenterivuonna. Tämä näkyy myös vuonna 2013 yhdyskuntajätemäärän ja energiankäytön nousuna. (Jätteitä varastoitu 18112 tonnia vuonna 2012, ja ne toimitettu polttoon vuonna 2013)

Yhdyskuntajätteen määrän ja hyötykäytön kehitys kuvaa sekä jätehuollon toimivuutta että myös ekotehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta. Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyviä jätteitä ja siihen rinnastettavia teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyviä jätteitä.

Yhdyskuntajätteen määrä Lounais-Suomessa on ollut vuosina 2002˗2014 noin 310 000 ˗ 360 000 tonnia/vuosi. Asukasta kohden tarkasteltuna jätemäärä oli 458 kg vuonna 2014. Valtakunnallisesti Suomessa yhdyskuntajätettä syntyi vuonna 2014 noin 480 kg asukasta kohden. Yhdyskuntajätteen kokonaismäärän väheneminen viime vuosina selittyy osin sillä, että osa aiemmin yhdyskuntajätteiksi tilastoiduista kaupan ja teollisuuden jätteistä jää nykyisen tilastoinnin ulkopuolelle. Kaatopaikalle viedyn yhdyskuntajätteen määrän voidaan kuitenkin todeta vähentyneen koko ajan. Kaatopaikalle loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä on vähentynyt lähes puoleen 2000-luvun puolenvälin tasosta. Kaatopaikalle sijoitettava jätemäärä tulee edelleen vähenemään, koska vuoden 2016 alusta tuli voimaan biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto.

Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin Lounais-Suomessa vuonna 2014 yli 80 prosenttia. Aineena jätteestä höydynnettiin 41 %, josta lähes kaksi kolmannesta oli paperia ja pahvia ja energiana hyödynnettiin noin 40 %.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena oli, että vuonna 2016 yhdyskuntajätteistä 50 % kierrätetään materiaalina ja 30 % hyödynnetään energiana, joten loppusijoitettavaksi kaatopaikoille päätyisi enintään 20 % yhdyskuntajätteistä. Lounais-Suomen alueella ollaan lähellä tavoitteiden saavuttamista.

Alueellisen jätesuunnitelman (ELSU) tavoite kaatopaikkasijoittamisesta on asetettu valtakunnallista jätesuunnitelmaa tiukemmaksi, korkeintaan10 % yhdyskuntajätteestä saisi päätyä kaatopaikalle vuonna 2020. 

Jotta jätesuunnitelmien tavoitteet saavutettaisiin Lounais-Suomessa, olisi biojätteiden hyödyntämisen määrä kasvatettava ja kierrättämisen tasoa sekä energiahyödyntämisen määrää lisättävä hieman.” 

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 tavoitteineen on valmisteilla. Taustaraportti valmistui huhtikuussa 2017 ja valtakunnallinen jätesuunnitelma lähti lausunnoille kesäkuussa 2017. Etelä-Suomen alueellinen jätesuunnitelma on kuitenkin voimassa 2020 saakka. Jatkossa alueelliset tavoitteet tulevat sisältymään valtakunnalliseen suunnitelmaan.

Julkaistu 18.8.2014 klo 11.04, päivitetty 11.2.2021 klo 8.32