Maa-ainesten käyttö on vähentynyt Pohjois-Savossa viime vuosina

Maa- ja kiviainesten ottomäärien kehitys selittyy ennen kaikkea talouden suhdannevaihteluilla. Viime vuosina talouden tila on ollut heikko, joten myös maa-ainesten kysyntä on ollut lievästi laskeva. Pohjois-Savossa on historiallisesti ollut runsaat sora-ainesvarat, mutta varat ovat ehtymässä ja painopiste on siirtynyt kalliokiviainesten käyttöön.

Soranoton ja kalliokiviaineksen louhinnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset eroavat toisistaan joiltakin osin. Samat harjualueet soveltuvat sekä maa-ainestenottoon että vedenhankintaan. Tämän vuoksi soranotolla on vaikutuksia pohjavesivarantoihin. Kalliokiviaineksen louhinta puolestaan aiheuttaa soranottoa enemmän melu- ja pölyhaittoja. Yhteistä molemmille ovat maisemavaikutukset.

Maa_ja_kiviainesten_otto

 * tilastointi on vuoteen 2009 asti ollut puutteellinen, joten tätä aiempiin lukuihin on suhtauduttava varauksella.
Julkaistu 29.5.2017 klo 16.04, päivitetty 30.5.2017 klo 12.00

Aihealue: