Maa- ja kiviainesten otto - Pohjois-Karjala

Maa- ja kiviainesten otto

Sora kivi hiekka PK
Maa- ja kiviainesten otto Pohjois-Karjalassa 2000–2015. Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soraa ja hiekkaa riittää

Jääkauden seurauksena Pohjois-Karjalaan on muodostunut runsaat sora- ja hiekkavarannot, joiden lisäksi kallioperä mahdollistaa myös kiviaineksen hyödyntämisen. Vetäytyvä mannerjää loi sulaessaan molemmat Salpausselät, jotka ulottuvat Pohjois-Karjalan alueelle, sekä lukuisia harjuja, reunamuodostumia ja dyynialueita.
Kiviainesala onkin suurin maankamaran raaka-aineiden hyödyntäjä maakunnassa. Kiviainesta, soraa ja hiekkaa käytetään teiden- ja talonrakentamisessa sekä muussa yhdyskuntarakentamisessa. Vuonna 2015 maa- ja kiviaineksia otettiin maasta Pohjois-Karjalassa 1 230 019 kiintokuutiometriä (k-m3), josta yli puolet käytettiin teiden ja metsätieverkoston rakentamiseen. Talonrakennukseen ja yhdyskuntainfrastruktuurin luomiseen käytettiin noin kolmannes. 2010-luvun alkuvuosien hiipumisen jälkeen määrät ovat kääntyneet lievään nousuun.

Kiviainesten hyödyntämisessä on tärkeää kuitenkin huomioida ottoalueiden maisemalliset ja suojelulliset vaikutukset sekä näiden alueiden muu käyttö (mm. virkistyskäyttö).

 

Julkaistu 4.6.2014 klo 9.55, päivitetty 16.5.2017 klo 12.55