Kiviainesten osuus vähentynyt maa-ainesten ottamisessa - Pirkanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Maa-ja kiviainesten otto Pirkanmaalla

 
Maa-ainesotto_Pirkanmaa_2013
 

 

 

Vuoden 2015 aikana Pirkanmaalla on ympäristöhallinnon ylläpitämän Notto-rekisterin perusteella otettu kiviaineksia keskimäärin 1,7 miljoonaa k-m3 vuodessa. Notto-rekisterin tietojen perusteella vuonna 2015 Pirkanmaalla otetusta kiviaineksesta kalliokiveä oli 60 % ja soraa ja hiekkaa 40 %. Eniten soraa otettiin läntisellä ja eteläisellä Pirkanmaalla, Pälkäneen, Ruoveden, Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Ikaalisten kuntien alueella. Näiden kuntien suurimmat soranottamisalueet sijaitsevat Sisä-Suomen reunamuodostumassa ja Ikaalisista Pälkäneelle kulkevassa saumaharjujaksossa. Tampereen ja sen seutukuntien alueella otetusta kiviaineksesta pääosa oli kalliokiveä. Tämä johtuu alueen jo lähtöjään vähäisistä soravaroista sekä ottamiseen soveltuvien soravarojen ehtymisestä. Lisäksi tehokkaammat ja halvemmat louhinta- ja murskaustekniikat ovat parantaneet kalliomurskeen kilpailukykyä. Eniten kalliokiveä otettiin Nokian, Lempäälän ja Tampereen alueilta. Soranotto on pienentynyt lähes puoleen vuodesta 2010. Kaiken kaikkiaan ottomäärät ovat olleet viime vuosina huomattavan pieniä verrattuna esimerkiksi vuoteen 2008, jolloin aineksia otettiin yli 3,5 miljoonaa k-m3.

 

Tulevaisuudessa kalliokiven osuus otettavasta kiviaineksesta kasvaa ottamiseen soveltuvien soravarojen ehtyessä entisestään. Soraa on kuljetettu Tampereen seudulle jo suhteellisen pitkien matkojen päästä. Kiviainesten ottamiseen soveltuvien kallioalueiden ehtyessä Tampereen ydinalueen läheisyydestä myös kalliokiviainesten kuljetusmatkat tulevaisuudessa kasvavat. Pitkät kuljetusmatkat nostavat kiviaineksen hintaa. Laadultaan parhaita kalliokiviaineksia ja vähiin käyneitä soravaroja ei tulisi käyttää enää kohteissa, joissa kiviaines voidaan korvata huonolaatuisemmalla kalliokiviaineksella ja kiviainesta korvaavilla uusiomateriaaleilla.

Lähde: ELY-keskus/NOTTO-tietokanta.

 

 

Julkaistu 27.6.2014 klo 8.29, päivitetty 1.6.2017 klo 14.48

Julkaisija: