Kallion murskaaminen korvaa soranottoa - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Kalliokiviaineksen hyödyntäminen on edistänyt luonnontilaisena säilyneiden harjujen suojelua.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Lyhyellä aikavälillä selviä muutoksia ei ole havaittavissa.
Suhteessa tavoitteisiin:
Harjukiviainesten kestävän käytön tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty, vaikka soravarojen suunnitelmallisessa ja säästeliäässä käytössä on edelleen haasteita.

Maa- ja kiviainesten ottomäärät

Maa-ja-kiviainesten-otto_2017_VARjaSAT_graafi550px.jpg
© Lähde: ELY-keskus/Notto-tietokanta

 

 

Soran ja kalliokiviaineksen ottomäärät kertovat uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä. Kuvaaja kertoo maa-aineslupien perusteella tapahtuvan ottamistoiminnan kehityksestä Lounais-Suomessa. Maa-ainesluvanvaraisten ottoalueiden lisäksi erityisesti kalliomursketta otetaan suurien rakennushankkeiden yhteydessä eivätkä nämä luvut sisälly kuvaajassa esitettyihin ottomääriin.

 

Vuosittainen ottomäärien vaihtelu kertoo lähinnä rakennustoiminnan volyymin vaihtelusta. Lounais-Suomessa kalliokiviaineksen ottomäärät ovat viime vuosina nousseet jo suuremmiksi kuin luonnonsoran ottomäärät. Koska soranottolupia myönnetään aiempaa vähemmän, ovat myönnettävät kallionottoluvat ainesmääriltään suuria.

 

Asutuskeskusten läheisyydessä hyödynnettävissä olevien soravarojen riittävyys on rajallista, joten kalliokiviaineksen käyttötarve kasvaa. Sora- ja hiekkavarojen hyödyntäminen aiheuttaa riskin pohjavesille, ja se vaikuttaa usein haitallisesti myös ympäröivään maisemaan ja luontoon. Kalliokiviainesten otolla voidaan osaltaan korvata soranottoa, jos se tehdään hallitusti ja suunnitelmallisesti aiheuttamatta haittaa luonnolle ja maisemakuvalle.

 

Betonimurskeen hyötykäyttö maarakentamisessa on mahdollista, kun asiasta on tehty ilmoitus ELY-keskukselle. Betonimurskeen keskimääräinen vuosittainen käyttömäärä (m3) on kuitenkin vaatimaton, jos sitä verrataan vastaavaan soran ja kalliokiviaineen vuosittaiseen käyttömäärään. Betonimurskeen ja eräiden tuhkien käyttöä on lisättävä maarakennuskohteissa, jotta sora- ja kalliokiviainesten käyttöä voidaan vähentää.

Julkaistu 18.8.2014 klo 13.18, päivitetty 6.7.2017 klo 17.11