Vapaaehtoinen metsien suojelu etenee - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) on vuosien 2005–2016 välillä perustettu 3428 hehtaaria suojelualueita Uudellemaalle.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) on vuosien 2005–2016 välillä perustettu 3428 hehtaaria suojelualueita Uudellemaalle.
Suhteessa tavoitteisiin:
METSO-ohjelman tavoitteena on 8300 hehtaaria lisää suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan nykyisellä suojeluvauhdilla.

METSO-ohjelman pysyvän suojelun toteutus vuosittain

METSO-ohjelma Uusimaa

Lähde: Uudenmaan ELY-keskus

Uhanalaiset metsätyypit ja -lajit tarvitsevat lisää suojelualueita

METSO-ohjelman kautta on saatu suojeltua 3428 hehtaaria metsää Uudellamaalla. Suojelualueista valtion omistukseen on hankittu 1620 hehtaaria, yksityisiä suojelualueita on perustettu 1682

hehtaaria ja määräaikaisia rauhoituksia tehty 126 hehtaarilla. Suojelualueet painottuvat kangasmetsiin ja puustoisiin soihin.

METSO-ohjelmalla on pystytty laajentamaan vanhoja suojelualueita ja suojelemaan esim. liito-oravan esiintymisalueita. Toisaalta suojelualueverkosto on säilynyt repaleisena.

Uudellamaalla yksityisten suojelualueiden tarjonta ELY-keskukselle ja metsäkeskukselle on ollut epätasaista, mutta suojelualueita on toteutettu määrärahojen puitteissa. Uudellamaalla metsiin kohdistuu metsätalouden lisäksi odotuksia tonttimaana.

Metsien suojelu lajirikkaassa Etelä-Suomessa on tärkeää, sillä Suomen suojelualueet painottuvat pohjoiseen. Suomessa metsäisistä luontotyypeistä 70 prosenttia on uhanalaisia. Metsät ovat myös tärkeimpiä uhanalaisten lajien elinympäristöjä, sillä 36 prosenttia Suomen uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä.

Lähteet:

Pasi Fagerholm: METSO-ohjelman toteutuminen Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kesäkuu 2012.

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2020 METSOn tilannekatsaus 2012. Metlan työraportteja 264.

SY8/2008 Suomen luontotyyppien uhanalaisuus

Julkaistu 19.10.2017 klo 13.16, päivitetty 19.10.2017 klo 9.20

Julkaisija: