Perinnebiotooppien säilyminen vaatii aktiivista hoitoa - Keski-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Perinnebiotoopeista on tullut Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Perinnebiotooppien arvot ovat Keski-Suomessa kokonaisuutena heikentyneet, vaikka osa kohteista on säilyttänyt arvonsa ja yksittäisillä kohteilla arvoluokka on jopa noussut.
Suhteessa tavoitteisiin:
Valtakunnallisena tavoitteena on ollut saada kaikki perinnebiotoopit hoidon piiriin vuoteen 2010 mennessä. Keski-Suomessa noin puolet alueista on nykyään hoidon piirissä.

 

Perinnebiotooppien nykytila

Perinnebiotoopit Keski-Suomi.jpg

Perinnebiotooppien arvoluokat 2000-luvun päivitysinventoinneissa. E/K: ei perinnebiotooppiarvoa/kunnostuskelpoinen, P: paikallisesti arvokas, M: maakunnallisesti arvokas, V: valtakunnallisesti arvokas. Pylvään väritys kertoo alkuperäisen arvoluokan 1990-luvun inventoinneissa. Mukana tarkastelussa on 101 kahteen kertaan vähintään 10 vuoden välein inventoitua kohdetta. Keskimääräinen inventointiväli on 16 vuotta.

Perinnebiotooppien säilyminen vaatii aktiivista hoitoa

Perinnebiotoopeilla tarkoitetaan perinteisen maankäytön myötä syntyneitä luontotyyppejä: niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Keski-Suomen arvotetuista perinnebiotoopeista neljänneksen arvoluokka on laskenut 1990-luvulta nykypäivään. Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita on jäljellä enää seitsemän ja maakunnallisesti arvokkaita 22. Aktiivisen hoidon piirissä oleminen takaa kuitenkin perinnebiotoopin arvojen säilymisen ja jopa lisääntymisen: 5 %:lla tarkastetuista kohteista arvoluokka oli noussut päivitysinventoinneissa ja 64 %:lla säilynyt ennallaan.

Merkittävimmät syyt perinnebiotooppien heikentymiseen ovat laidunnuksen loppuminen osalla aluetta tai koko alueella. Varsinkin pienet karjatilat ovat vähentyneet. Joissakin tapauksissa myös väärät hoitotavat, lähinnä perinnebiotooppien laidunnus yhdessä peltolaitumien kanssa, ovat heikentäneet alueiden arvoa. Osa perinnebiotoopeista on myös kokonaan tuhoutunut esim. metsätaloudellisten toimien tai rakentamisen takia.

Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksilla ja hankeneuvonnalla on ollut keskeinen rooli perinnebiotooppien säilyttämisessä. Vuosina 1995–2006 perinnebiotooppien hoidon erityistukisopimuksia tehtiin Keski-Suomessa 53 kpl ja vuosina 2007–2012 yhteensä 116 kappaletta. Vuosien 2007–2012 perinnebiotooppien hoitoon liittyvien erityistukien hakijoista 45 % hyödynsi hankkeiden tarjoamaa neuvontaa.

Kissankellot_ja_päivänkakkarat_Elina_Lehtinen.JPG

Tutut kissankellot ja päivänkakkaratkin ovat perinnebiotooppien lajeja. Kuva: Elina Lehtinen.

Julkaistu 21.7.2014 klo 10.33, päivitetty 30.10.2019 klo 12.57