METSO-ohjelma tehostaa metsäluonnon suojelua Pohjois-Savossa

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan mm. perustamalla suojelualueita yksityisten maanomistajien, kuntien, yhteisöjen ja yhtiöiden ohjelmaan vapaaehtoisesti tarjoamille metsäisille kohteille. Suojelu voidaan toteuttaa maakauppana tai yksityisenä suojelualueena, jolloin maapohjan omistus ei muutu.

Pohjois-Savossa on METSO-ohjelman kautta vuoteen 2017 mennessä suojeltu yhteensä jo 4091 hehtaaria arvokkaita metsäalueita. Valtaosa toteutuksesta on yksityisiä suojelualueita. Vuosille 2008-2025 asetettu tavoite suojellun pinta-alan kokonaismäärästä on Pohjois-Savossa 6562 hehtaaria. Vuoden 2017 lopussa tästä tavoitteesta oli toteutunut yli 60 %, mikä on valtakunnallista keskitasoa.

 

METSO suojellut metsä pintaalat

 

METSO-ohjelma kohdistuu useaan erilaiseen monimuotoisuuden suojelun kannalta tärkeään metsäiseen elinympäristöön, joille kullekin on asetettu myös omat suojelutavoitteet. Pohjois-Savossa lehtojen, puustoisten soiden ja runsaslahopuustoisten kangasmetsien osalta ollaan tavoitteista jäljessä. Näiden elinympäristöjen suojelutavoitteet ovat pinta-alallisestikin suurimmat. Muiden elinympäristöjen osalta pinta-alalliset tavoitteet on jo saavutettu.

METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025. Vuonna 2018 METSOn suojelutavoite on Pohjois-Savossa
550 hehtaaria. Metsoon toivotaan tarjottavan edelleen erilaisia metsäelinympäristöjä. Iäkkäät metsät, joissa on monipuolinen puustorakenne, lehdot, kallio-, jyrkänne ja harjumetsät, pienvesien lähimetsät sekä korvet ja letot ovat toivottuja elinympäristötyyppejä. Kohteen sijainti suojelualueen läheisyydessä, alueen koko ja uhanalaisten lajien esiintyminen lisäävät kohtee arvoa. Minimipinta-alana voidaan pitää 4 hehtaaria, jollei alueella ole erityisiä monimuotoisuusarvoja.

ELY-keskusten vastuulla olevan suojelualueiden hankinnan lisäksi METSO-ohjelmaa toteuttaa Suomen metsäkeskus myöntämällä ympäristötukea METSO-ohjelman elinympäristöjen määräaikaiselle (10 vuotta) suojelulle. Lisäksi Metsäkeskus suunnittelee ja toteuttaa metsäluonnon monimuotoisuutta edistäviä luonnonhoitohankkeita ja välittää ELY-keskuksille pysyviksi suojelualueiksi soveltuvia kohteita. Valtion omistamilla luonnonsuojelualuilla Metsähallitus toteuttaa ohjelman tavoitteita metsäelinympäristöjen ennallistamis- ja hoitotoimilla.

Lähde: Luonnonvarakeskuksen tilastot (poimittu 15.9.2016)

Lisätietoja:

- Yleistä METSO-ohjelmasta metsonpolku.fi –sivustolla

- Raportti ohjelman toteutumisesta vuodelta 2015

- METSOn vuoden 2017 tulokset

 

 

Julkaistu 13.2.2017 klo 13.48, päivitetty 22.3.2018 klo 16.20