Lahopuun määrä lisääntynyt talousmetsissä - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Ennen ihmisvaikutuksen voimistumista luonnonmetsämaisema koostui lähinnä vanhoista metsistä ja lahopuuta oli runsaasti.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Lahopuun määrä on lisääntynyt talousmetsissä inventointien välillä lähes kuutiolla/ha.
Suhteessa tavoitteisiin:
Lahopuun määrä talousmetsissä ylittää metsäohjelmassa asetetun tavoitteen. Toisaalta vaateliaan lajiston kannalta lahopuuta pitäisi olla lähes kymmenkertainen määrä nykytasoon verrattuna.

Kuolleen puuston keskitilavuus metsämaalla

Kuolleen_puuston_tilavuus_graafi550px.jpg

Lähde: Metla, metsätilastollinen vuosikirja


Lahopuun määrä toimii hyvin luonnon monimuotoisuutta kuvaavana indikaattorina, sillä kaikista metsälajeista joka neljäs on lahopuusta riippuvaisia ja uhanalaisista metsälajeista joka kolmas. Lahopuun määrän väheneminen on merkittävin metsissä elävien lajien uhanalaisuuden aiheuttaja.

Lahopuun määrää on mitattu kattavasti kahdessa valtakunnallisessa metsien inventoinnissa, jotka on tehty metsäkeskusten aluejaon mukaisesti. Varsinais-Suomen ELY -keskuksen toimialueeseen kuuluvat Metsäkeskus Lounais-Suomi sekä Rannikon metsäkeskuksen alueesta Parainen ja Kemiönsaari.

Lounais-Suomen alueellisessa metsäohjelmassa 2006 – 2010 lahopuun määrän tavoite talousmetsissä oli 2,5 m3/ha, kun VMI10:n mukaan toteutunut lahopuun määrä on 2,7 m3/ha. Talousmetsien kuolleen puun määrä on lisääntynyt lähes yhdellä kuutiometrillä edellisen VMI9:n luvusta 1,8 m3/ha. Uudessa alueellisessa metsäohjelmassa (2012 – 2015) lahopuun määrän tavoitteeksi on asetettu 3 m3/ha vuoteen 2015 mennessä. Etelä-Suomen oloissa luonnonmetsien lahopuun määräksi on arvioitu 60 – 120 m3/ha ja koko maan suojelualueiden metsä- ja kitumaalla on lahopuuta keskimäärin 13 m3/ha.

Lahopuun määrää lisätään metsäsertifioinnin mukaisella säästöpuun jättämisellä, jolloin muodostuu hakkuukierron yli säästyvää, luontaisesti järeytyvää ja lahoavaa puustoa. Myös yleistyneet kevyemmät maanmuokkausmenetelmät jättävät maassa olevaa lahoavaa puuainesta maastoon aiempaa enemmän. Talousmetsien entistä kestävämpi käyttö ei riitä turvaaman metsälajiston monimuotoisuutta, vaan myös suojelualueita tulisi lisätä. Ilmastonmuutoksen arvellaan lisäävän lahopuun määrää Suomen metsissä.

Muut lähteet:  
luonnontila.fi
Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas, Metsähallitus

Julkaistu 19.8.2014 klo 15.54, päivitetty 19.8.2014 klo 15.57