Uusiutuvat energialähteet - Pohjois-Savo

Uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvutavoitteet liittyvät ilmastosopimuksiin ja ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Samalla parannetaan myös energiaomavaraisuutta, jos tuontipolttoaineita pystytään korvaamaan kotimaisilla energialähteillä. Uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet. Uusiutuvien energialähteiden osuus on ollut kasvusuunnassa 1990-luvun alusta lähtien.

Vuonna 2018 uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyi Suomessa 3 %, ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi prosenttiyksiköllä 37 %:iin. Pohjois-Savossa vastaava osuus oli vuonna 2016 47,1 %. Koko itäisessä Suomessa (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) uusiutuvien polttoaineiden osuus käytetystä energiasta oli vuonna 2016 60,7 %. Itä-Suomessa hyödynnetään puuta selvästi muuta Suomea enemmän. Täällä on runsaasti metsäteollisuutta, jonka jäteliemillä ja sivutuotteilla on suuri osuus puun energiakäytössä.

 

PohjoisSavonprimäärienergian kulutus energialähteittäin
Primäärienergian kulutus kuvaa kotimaisten energialähteiden ja tuontienergian yhteismitallista kokonaiskulutusta. Se sisältää energian tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä suoraan loppukulutuksessa käytetyn energian (mm. liikennepolttoaineet ja rakennusten lämmityksessä käytetyt polttoaineet. Lähde: Itä-Suomen energiatilasto 2016

Pohjois-Savossa puuenergian käyttö on vuodesta 2008 vuoteen 2016 lisääntynyt lähes kolmanneksella. Samalla ajanjaksolla turpeen käyttö on lähes puolittunut. Suurin suhteellinen muutos on tapahtunut lämpöpumppujen tuottaman energian käytössä, joka oli kahdeksassa vuodessa kolminkertaistunut. Lämpöpumppujen osuus Pohjois-Savon uusiutuvan energian kulutuksesta oli vuonna 2016 kuitenkin vielä vähäinen, noin 4%.

Aurinkoenergian hyödyntäminen on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina, mutta osuus sähköntuotannosta on pieni. Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkovoimaloiden määrä on tilastoitu ensimmäisen kerran vuonna 2019 Pohjois-Savon energianeuvonta –hankkeessa. Toukokuussa 2019 verkkoon kytkettyjen voimaloiden määrä oli 969 ja niiden yhteenlaskettu teho 7,74 MW. Kaikkia aurinkovoimaloita ei liitetä verkkoon, joten kokonaismäärä on tilastoitua suurempi.

Muiden uusiutuvien energialähteiden käytön laskussa näkyy ruokohelpin käytön loppuminen Stora Enson voimalaitoksella Varkaudessa. Kahteen edelliseen tilastointiin (2012 ja 2014) verrattuna huomionarvoista oli sähkön käytön kasvu noin 24 %:lla. Vuoteen 2008 verrattuna kulutus oli kuitenkin laskenut noin 16%.

Kaaviossa uusiutuva sähkö sisältää oman maakunnan vesivoiman ja uusiutuvan tuontisähkön. Uusiutumaton sähkö tarkoittaa tuontisähkön uusiutumatonta osuutta. Liikenne sisältää myös liikenteen biopolttoaineiden osuuden.

Pohjois-Savossa ei ole tuulivoimatuotantoa. Vesivoimalaitoksia Pohjois-Savossa on 11, joiden yhteenlaskettu tuotanto vuonna 2018 oli 86 GWh ja teho 32,6 MW (Savon Voima Oyj 2019).

Puupolttoaineet jaetaan energiatilastoissa nestemäisiin, kiinteisiin ja muihin puupolttoaineisiin. Nestemäiset puupolttoaineet ovat pääosin selluteollisuuden jäteliemiä. Kiinteitä puupolttoaineita ovat lämpö- ja voimalaitosten käyttämät puupolttoaineet (hakkeet, puru, kuori, puupelletit, puubriketit ja kierrätyspuu) sekä puun pienpoltto. Lisäksi energiantuotantoon käytetään vähäisiä määriä muita metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteita (mm. mänty- ja koivuöljy, metanoli, bioliete ja paperi).

Puupolttoaineet ovat Pohjois-Savon ja koko Suomen merkittävin uusiutuva energialähde. Puun osuus uusiutuvien energialähteiden kokonaiskulutuksesta Pohjois-Savossa on noin 70% ja energian kokonaiskulutuksesta se vastaa kolmannesta (Itä-Suomen energiatilasto 2016).

Kiinteiden puupolttoaineiden energiakäyttö oli vuonna 2017 Pohjois-Savossa noin 33% korkeampi kuin vuonna 2010. Valtakunnallisesti muutos oli noin 18 %. Edellisen vuosikymmenen muutossuunta on saatavissa vain valtakunnallisella tasolla, nousua oli noin 14%. Näin ollen Pohjois-Savossa kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lisääntyi vuosina 2010-2017 suhteellisesti yhtä paljon kuin valtakunnallisella tasolla vuosina 2000-2017.

 

Kiinteiden puupolttoaineiden kokonaiskäyttö
Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Puun energiakäyttö. Vuodelta 2018 ennakkotiedot

 

Pientalojen osuus kiinteiden puupolttoaineiden käytöstä oli sekä Pohjois-Savossa että valtakunnallisesti noin neljänneksen luokkaa vuonna 2017 (SVT, Luonnonvarakeskus). Pohjois-Savossa puupolttoaineiden käyttö pientaloissa on vähentynyt 8 % vuosina 2010-2017, mutta lämpö- ja voimalaitoksissa lisääntynyt samana ajanjaksona lähes 60%.

Pohjois-Savon energiaomavaraisuusaste oli 43% vuonna 2016. Koko Itä-Suomessa energiaomavaraisuus oli 58%.

 

Lähteet:

Itä-Suomen energiatilasto 2016 (Itä-Suomen maakuntien liitot, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus)

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-795X. Tilastokeskus [viitattu 11.11.2019]. Uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiasta 2018.

SVT: Luonnonvarakeskus, Puun energiakäyttö. Julkaistu 8.9.2016 klo 14.27, päivitetty 16.9.2019

Savon Voima Oyj 2019, Ympäristöraportti 2018. Viitattu 15.11.2019.

Julkaistu 8.9.2016 klo 14.26, päivitetty 27.2.2020 klo 14.17