Hyppää sisältöön

Energiaa kulutetaan ja tuotetaan runsaasti - Pohjois-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Energian kokonaiskulutuksen kasvun arvioidaan taittuvan ja vähenevän pitkällä aikavälillä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Uusia energiamuotoja on paljon vireillä.
Suhteessa tavoitteisiin:
Energiankulutuksen kasvu hillittyä.

Sähkön kulutus 2007 - 2012

Sähkön kulutus 2007-2012

Pohjois-Pohjanmaalla kulutetaan paljon energiaa, mutta myös tuotetaan. Alueella on runsaat metsä- ja turvevarat. Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan lisäksi merkittävä osa Suomen vesivoimasta. Liikennepolttoaineiden osalta alue on kuitenkin riippuvainen fossiilisesta tuontienergiasta.

Energiasektori nähdään kaivosteollisuuden ohella alana, johon liittyy merkittävää kehittämispotentiaalia. Alueelle on suunnitteilla lukuisia teollisen mittakaavan tuulivoimahankkeita ja Pyhäjoelle suunnitellaan uutta ydinvoimalaitosta. Uusiutuvan energian, erityisesti puupolttoaineiden käyttö on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa yhdyskuntien sähkön ja lämmön tuotannossa.

Hyödyntämättömiä mahdollisuuksia on edelleen jätteen, biokaasun ja teollisuuden sivuvirtojen energiakäytössä. Useimmat vireillä olevat hankkeet liittyvät vähemmän ilmastoa kuormittavan energiatalouden kehittämiseen. Energiantuotannon uudelleen suuntautuminen aiheuttaa osin uudenlaisia ympäristövaikutuksia, mm. tuulivoimarakentamisen maisema- ja meluvaikutukset.

Energiatehokkuuden kehittämisessä keskeistä on rakennuskannan energiatehokkuuden nostaminen korjaus- ja uudisrakentamisessa, energianäkökulman huomioon ottava maankäytön suunnittelu sekä yritysten, yhteisöjen ja kuluttajien osaamisen vahvistaminen. Osa alueen kaupungeista ja kunnista onkin jo lähtenyt aktiivisesti mukaan kestävän energiatalouden kehittämiseen. Teollisuudessa voidaan energian käyttöä tehostaa hyödyntämällä entistä enemmän sivuvirtoja ja hukkalämpöä sekä tehostamalla materiaalien uudelleenkäyttöä.

Ilmastopäästöjen suhteen Pohjois-Pohjanmaan energiateollisuuden vahvuutena on runsas puubiomassan ja vesivoiman hyödyntäminen sekä vähäinen fossiilisten polttoaineiden käyttö, toisaalta turpeen energiakäyttöä voidaan ilmastonäkökulmasta pitää heikkoutena. Viime vuosina keskustelussa ovat olleet erityisesti turvetuotannon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöihin. Aiempien vuosikymmenten vesivoimarakentaminen ja siihen liittyvä säännöstely on muuttanut merkittävästi vesiekosysteemejä ja muun muassa estänyt vaelluskalojen luontaisen liikkumisen.

Julkaistu 5.5.2014 klo 15.20, päivitetty 2.7.2019 klo 11.03