Happamoittavat rikki- ja typpioksidipäästöt - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Valtaosa rikin ja typen oksideista on peräisin energiantuotannosta, ja päästömäärät vaihtelevat riippuen siitä, kuinka paljon vesivoimaa on saatavilla ja kuinka paljon energiaa tarvitaan lämmitykseen. Ammoniakkipäästöjen vähentämiseen tullaan kiinnittämään huomiota mm. suurten eläinsuojien ympäristölupien käsittelyssä, mutta kansallisen tavoitteen saavuttaminen lähitulevaisuudessa ei ole todennäköistä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Päästökaton saavuttaminen ei ole onnistunut, koska helposti toteutettavia teknisiä ratkaisuja ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi ei ole löytynyt.
Suhteessa tavoitteisiin:
EU:n päästökattodirektiivissä Suomelle asetetut tavoitteet vuodelle 2010 saavutettiin rikin ja typen osalta, mutta ammoniakin tavoitteesta jäätiin selvästi.

Rikin ja typen oksidien ja ammoniakin päästöt ilmaan

Rikin_typen_oksidien_ammoniakin_paast_ilmaan_550px.jpg

Lähde: Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta

 

 

Indikaattori kuvaa happamoitumista aiheuttavien rikki- ja typenoksidi- ja ammoniakkipäästöjen kehitystä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

 

Etelä-Suomessa suurin osa happamoittavasta kuormituksesta tulee kaukokulkeumana, ja se ylittää vähentämistoimista huolimatta edelleen happamoitumiselle herkissä vesistöissä ja maaperässä kriittisen kuormituksen tason. Lisäksi alueen suurista teollisuus- ja voimalaitoksista aiheutuva rikki- ja typpikuormitus lisää paikallisesti happamoittavaa kuormitusta. Ammoniakkipäästöt ovat pääasiassa peräisin maataloudesta.

 

Suomen ilmansuojeluohjelman tavoitteena on vähentää EU:n päästökattodirektiivin edellyttämällä tavalla rikkidioksidipäästöjä 57 %, typenoksidipäästöjä 41 % ja ammoniakkipäästöjä 18 % vuoteen 2010 mennessä (vertailuvuosi 1990).

 

Kuvaajasta voi todeta alueen rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen vähentyminen ja ammoniakkipäästöjen lievä kasvu. Merkittävimmät päästöjen vähentymiseen vaikuttaneet toimenpiteet ovat teollisuudessa ja energiantuotannossa toteutetut päästöjen vähentämistoimet, prosessimuutokset ja fossiilisten polttoaineiden osittainen korvaaminen biopolttoaineilla.

 

Kansallisten typenoksidipäästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää lisätoimia ainakin alueen suurilta voimalaitoksilta. Niitä tullaan edellyttämään lähitulevaisuudessa ympäristölupien tarkistamisen yhteydessä EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti.  Ammoniakkipäästöjen vähentämiseen tullaan kiinnittämään huomiota mm. suurten eläinsuojien ympäristölupien käsittelyssä, mutta kansallisen tavoitteen saavuttaminen lähitulevaisuudessa ei ole todennäköistä.

 

Ilmapäästöt

Ympäristötiedon hallintajärjestelmän Hertan tietokokonaisuus.
Ilmapäästöt sisältää tiedot kaikkien päästölähteiden päästöistä ilmaan (kokonaispäästöt).
Mukana ovat pistemäiset päästölähteet, kuten suuret ympäristölupavelvolliset teollisuuslaitokset sekä kotitalouksien ja palvelusektorin, liikenteen, maatalouden, pienteollisuuden ja jätteiden käsittelyn päästöt ja liuottimien ja tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt.

 

 

Julkaistu 18.8.2014 klo 17.07, päivitetty 15.2.2019 klo 13.57