Ympäristön tila Lapissa 2013

Ympäristöön tuleva kuormitus on Lapissa vähäisempää muuhun maahan verrattuna. Lapin omasta toiminnasta syntyvät ilmaan johdettavat päästöt ovat keskittyneet alueen eteläosiin, tiiviimmän kaupunkiasutuksen ja suurteollisuuden alueille. Toisaalta Lappi saa osansa myös kaukokulkeumista, joilla voi ajoittain olla merkittävääkin vaikutusta ympäristökuormitukseen.

Happamoittavien yhdisteiden päästöt ovat jatkaneet laskuaan. Tähän on vaikuttanut merkittävästi typen oksidien osalta liikenteen päästöjen väheneminen ja rikkidioksidin osalta vähärikkiset tai rikittömät polttoaineet sekä poltto- ja puhdistustekniikoiden kehitys erityisesti energiantuotannossa ja teollisuudessa. Ammoniakin ja ammoniumin osalta aineiston päästöt ovat lähinnä maatalouden päästöjä.

Hiukkasten osalta selkeää nousevaa tai laskevaa trendiä ei ole havaittavissa. Tämä johtuu lähinnä merkittävien hiukkaspäästölähteiden luonteesta kuten liikenteen aiheuttamasta tienpinnan kulumisesta johtuvista hiukkaspäästöistä sekä muista hajapäästöistä. Kyseisten hiukkaspäästöjen muodostumisen estäminen tai muodostuneiden päästöjen vähentäminen ei ole yhtä ongelmatonta kuin esimerkiksi suorien piipunpää päästöjen. Teollisuuden ja energiantuotannon aiheuttamien hiukkaspäästöjen osalta puhdistustekniikoissakaan ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vaan vastaavanlaiset tekniikat ovat olleet käytössä koko tarkasteluajan.

Valtaosa Lapin järvistä, joista ja pohjavesistä on hyvässä tilassa, kun taas rannikkovedet ovat pääosin tyydyttävässä tilassa. Pääosa vesistöihin tulevasta ihmistoiminnasta peräisin olevasta ravinnekuormituksesta on peräisin hajalähteistä, kuten maa- ja metsätaloudesta. Fosforilannoitteiden käyttö on vähentynyt ja maatalouden fosforitase on selvästi pienempi kuin 90-luvulla. Teollisuuden fosforikuormitus vesistöihin on vähentynyt selvästi ja on nykyään noin puolet 1990-luvun alkupuolen kuormituksesta. Kaivosteollisuudessa ravinnekuormitusta merkittävämpää on haitallisten aineiden kuormitus. Yhdyskuntien typpikuormitus on kasvanut edelleen, kun entistä suurempi osa yhdyskuntajätevesistä johdetaan jätevedenpuhdistamoille. Vesistöjä kuormittava toiminta painottuu maakunnan eteläosiin.

Lapissa suojeluohjelmien toteutus on lähes valmis ja maa-alasta on suojeltu eri tavoin lähes 30 %. Suojelualueet painottuvat Ylä- ja Tunturi-Lappiin. METSO-ohjelman myötä suojelun piiriin on saatu vanhoja metsiä myös Lounais-Lapissa.

Julkaistu 10.12.2013 klo 9.59, päivitetty 12.12.2013 klo 8.15

Julkaisija: