Ympäristön tila 2013 - Häme

Hämeen ELY-keskuksen alue on toiminnallisesti aktiivinen alue, jossa ympäristöön ja luontoon kohdistuu monenlaisia paineita. Talouden taantumalla on viime vuosina ollut sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Ympäristön tila Hämeessä on säilynyt pääosin hyvänä. Kaikkein vakavimmat ongelmat – ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen – ovat nähtävissä myös Hämeessä.

Ilmanlaatu on harvoja poikkeustilanteita lukuun ottamatta alueella terveellisen elinympäristön vaatimusten mukainen. Järvien kokonaispinta-alasta 75 prosenttia on erinomaisessa tai hyvässä luokassa. Luokiteltujen jokien kokonaispituudesta on 24 prosenttia hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia ja kelpaavat lähes sellaisenaan talousvedeksi. Hämeessä on kuitenkin myös pilaantuneita pohjavesialueita ja pilaantumisen takia käytöstä poistettuja pohjavedenottamoita. Lisäksi on monia pilaantuneita maa-alueita.

Hämeen luonto on monimuotoista. Uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja häviää ja taantuu kuitenkin kiihtyvällä vauhdilla. Esimerkiksi vain Hämeessä esiintyvän, erittäin uhanalaisen hämeenkylmänkukan kokonaistilanne on selvästi heikentynyt viime vuosina.

Kulttuuriympäristö ja maisema ovat pääosin säilyneet perusteiltaan omaleimaisina, vaikka muutoksia onkin tapahtunut.

Ympäristön tila Hämeessä 2013

Katsaus Hämeen ympäristön tilaan 2013 tarkastelee ympäristön tilan kehitystä Hämeessä indikaattoreiden avulla. Hämeen ELY-keskuksen alueelta indikaattoreiksi on valittu soran- ja kalliokivenotto, hiilidioksidipäästöt, keskimääräinen työmatkan pituus, päästöt ilmaan ja veteen, METSO-ohjelman toteutuminen sekä yhdyskuntajätteiden käsittely. Katsauksessa kuvataan myös, millainen on pinta- ja pohjavesien tila Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Suomen ympäristökeskus on tuottanut indikaattoritiedot ja Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijat ovat tulkinneet niiden perusteella ympäristön tilan lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystä. Edellinen katsaus ympäristön tilaan Hämeessä on julkaistu 2008.

Julkaistu 10.12.2013 klo 17.20, päivitetty 10.12.2013 klo 17.29

Julkaisija: