Jokien ainevirtaamat

Suomen joet ovat 2000-luvulla laskeneet Itämereen vuosittain keskimäärin 3 400 tonnia fosforia ja 74 000 tonnia typpeä. Nämä määrät ovat noin kymmenesosa koko Itämeren fosfori- ja typpikuormasta. Jokien valuma-alueilta kerääntyy sekä ihmisen aiheuttamaa kuormitusta että luonnon normaalia huuhtoumaa. Vuosittainen vaihtelu on suurta, sillä sateiden määrä ja ajankohta vaikuttavat ravinteiden huuhtoutumiseen metsistä ja pelloilta.

Ravinnekuormituksen suuruutta voidaan arvioida monella eri tapaa. Arvioinnissa joudutaan käyttämään epäsuoria mittausmenetelmiä ja laskentakaavoja. Jokisuilla kuormitusseurannat perustuvat veden määrän (esim. veden korkeuteen perustuva arviointi) ja pitoisuuksien (vesianalyysit) arviointiin. Näiden tietojen perusteella lasketaan kuormitusarviot. Ravinnekuormaa voidaan myös mallintaa matemaattisilla malleilla.

Ravinnekuormituksen kokonaisvaltainen mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALA laskee jatkuvasti Suomen jokien Itämereen kuljettaman ravinne- ja kiintoainevirtaaman.

Kartalla näkyvät vedenlaadun havaintopaikat kussakin joessa, joen nimi, joen valuma-alue ja sen tunnistenumero. Voit valita kartasta joen, jonka tietoja haluat tarkastella. Valittavana on kokonaistyppi, kokonaisforsfori, orgaaninen hiili ja kiintoaines.

 

Voit myös ladata ainevirtaamatiedot taulukkona:

Julkaistu 30.10.2017 klo 13.27, päivitetty 22.10.2020 klo 8.47
Aihealue: