Raportointi komissiolle

Raportointi jätevesien käsittelyn tilanteesta EU:lle

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) toimeenpanon tilanteesta komissiolle. Raportointivelvollisuus koskee asukasvastineluvultaan (AVL) yli 2000 taajamia ja niiden jätevesiä käsitteleviä puhdistamoita, joiden toiminnalle on direktiivissä annettu numeerisia vähimmäisvaatimuksia.

Uusin komissiolle toimitettu raportti kuvaa jätevesien käsittelyn tilannetta vuoden 2016 lopussa. Suomessa oli tuolloin 208 raportoinnin piiriin kuuluvaa taajamaa, joiden jätevedet johdettiin 157 puhdistamoon. Näistä puhdistamoista 82 puhdistamoa kuuluu kokoluokkaan yli 10 000 AVL ja 75 puhdistamoa kokoluokkaan alle 10 000 AVL. Näistä 149 puhdistamon toiminta täytti kaikilta osin direktiivin vaatimukset.

Osana raportointia komissiolle kesällä 2018 toimitettu kansallinen toimeenpano-ohjelma sisältää ne puhdistamot, joiden toiminta ei täyttänyt direktiivin vaatimuksia vuonna 2016. Näiden kahdeksan puhdistamon yhteenlaskettu asukasvastineluku on 471 300. Kaikilla puhdistamoilla kahta lukuun ottamatta oli ongelmia typenpoistossa. Yksi puhdistamo, joka täytti vaatimukset fosforinpoiston suhteen, ei toiminut riittävän hyvin saavuttaakseen biologiselle hapenkulutukselle, kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineelle (BOD, COD ja TSS) asetettuja vaatimuksia. Yhden puhdistamon ongelmana oli se, että velvoitetarkkailunäytteitä ei otettu riittävää määrää.

Ongelmia ratkaistaan rakentamalla uusia puhdistamoita, uudistamalla olemassa olevia, parantamalla puhdistamoiden prosesseja ja automaatiota sekä tehostamalla jätevesien käsittelyä ottamalla käyttöön kokonaan uusia käsittelyprosesseja.

Osa toimeenpano-ohjelmassa listatuista korjaustoimenpiteistä on toteutettu jo vuosina 2016 ja 2017, ja niiden osalta arvioitiin, että puhdistamot toimisivat direktiivin edellyttämällä tavalla vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaikkien toimeenpano-ohjelmassa mainittujen puhdistamoiden on määrä toimia direktiivin edellyttämällä tavalla vuoden 2022 lopussa.

Komission näkemys velvoitteiden noudattamisesta jäsenvaltioissa

Euroopan komission yhdeksäs kertomus yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpanosta julkaistiin vuoden 2017 joulukuussa. Raportissa annetaan komission tulkinta jäsenmaittain direktiivin täytäntöönpanosta vuosina 2013–2014. Suomen osalta todetaan, että keräysjärjestelmät ovat direktiivin vaatimusten mukaisia kaikissa taajamissa. Taajamista kerätystä jätevesimäärästä 95 % puhdistettiin biologisella käsittelyllä direktiivin artiklan 4 vaatimukset täyttäen ja 91 % puhdistettiin biologista käsittelyä tehokkaammalla käsittelyllä direktiivin artiklan 5 vaatimukset täyttäen.

Useimmat jäsenvaltiot keräävät suuren osan jätevesistään. Jäsenmaiden taajamien tuottamista jätevesistä 95 % kerätään direktiivin vaatimusten mukaisesti. Jäsenmaissa on kuitenkin edelleen taajamia, joiden jätevesiä ei kerätä lainkaan tai ne kerätään vain osittain. Raportin mukaan koko Euroopan tasolla taajamien biologinen käsittely toteutuu direktiivin vaatimukset täyttäen 89 % jätevesistä ja tehokkaampi käsittely 85 % jätevesistä. Prosenttiluvut ovat jonkin verran alhaisempia kuin edellisessä vuonna 2016 julkaistussa komission kertomuksessa johtuen osaltaan siitä, että mukana on nyt muutamia uusia alhaisemman täytäntöönpanoasteen jäsenmaita.

Velvoitetarkkailun tulokset huomioiden voidaan Suomen osalta todeta, että yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot ovat pääosin toimineet erittäin tehokkaasti ja täyttäneet myös Suomessa käytössä olevat direktiiviä tiukemmat puhdistusvaatimukset.
 

Julkaistu 15.2.2018 klo 13.24, päivitetty 12.12.2019 klo 14.53