Raportointi komissiolle

Raportointi jätevesien käsittelyn tilanteesta EU:lle

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) toimeenpanon tilanteesta komissiolle. Raportointivelvollisuus koskee asukasvastineluvultaan (AVL) yli 2000 puhdistamoita, joiden toiminnalle on direktiivissä annettu numeerisia vähimmäisvaatimuksia.

Uusin komissiolle toimitettu raportti kuvaa jätevesien käsittelyn tilannetta vuoden 2014 lopussa. Raportin mukaan Suomessa oli toiminnassa 83 puhdistamoa kokoluokassa yli 10 000 AVL ja 80 puhdistamoa kokoluokassa alle 10 000 AVL. Näistä 152 puhdistamon toiminta täytti kaikilta osin direktiivin vaatimukset.

Osana raportointia komissiolle kesällä 2016 toimitettu kansallinen toimeenpano-ohjelma sisältää ne puhdistamot, joiden toiminta ei täyttänyt direktiivin vaatimuksia vuonna 2014. Näiden yhdentoista puhdistamon yhteenlaskettu asukasvastineluku on 621 700. Kaikilla puhdistamoilla yhtä lukuun ottamatta oli ongelmia typenpoistossa. Yhdellä puhdistamolla oli ongelmia kaikkien seurattavien parametrien (BOD, COD, TSS, N ja P) kanssa. Yksi puhdistamo, joka täytti vaatimukset fosforin- ja typenpoiston suhteen, ei toiminut riittävän hyvin saavuttaakseen biologiselle hapenkulutukselle, kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineelle (BOD, COD ja TSS) asetetut vaatimukset.

Ongelmia ratkaistaan rakentamalla uusia puhdistamoita, uudistamalla olemassa olevia, parantamalla puhdistamoiden prosesseja ja automaatiota sekä tehostamalla jätevesien käsittelyä ottamalla käyttöön kokonaan uusia käsittelyprosesseja.

Osa toimeenpano-ohjelmassa listatuista korjaustoimenpiteistä on toteutettu jo vuosina 2014 ja 2015, ja niiden osalta arvioitiin, että puhdistamot toimisivat direktiivin edellyttämällä tavalla vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaikkien toimeenpano-ohjelmassa mainittujen puhdistamoiden on määrä toimia direktiivin edellyttämällä tavalla vuoden 2020 lopussa.

Komission näkemys velvoitteiden noudattamisesta jäsenvaltioissa

Euroopan komission kahdeksan raportti yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpanosta julkaistiin vuoden 2016 maaliskuussa. Raportissa annetaan komission tulkinta jäsenmaittain direktiivin täytäntöönpanosta vuosina 2011–2012. Suomen osalta todetaan, että keräysjärjestelmät ovat direktiivin vaatimusten mukaisia kaikissa taajamissa. Jätevesien biologinen käsittely hoidettiin asianmukaisesti 99,5 % taajamista ja jätevesien tehokkaampi käsittely eli jälkikäsittely 98,6 % taajamista.

Useimmat jäsenvaltiot keräävät suuren osan jätevesistään. Jäsenmaiden taajamista 98 % on viemäröity direktiivin vaatimusten mukaisesti. Jäsenmaissa on kuitenkin edelleen taajamia, joiden jätevesiä ei kerätä lainkaan tai ne kerätään vain osittain. Raportin mukaan koko Euroopan tasolla taajamien jätevesien biologinen käsittely toteutuu 92 % ja tehokkaampi käsittely 88 % taajamista. Kaikissa luvuissa on merkittävää parannusta verrattuna edelliseen vuonna 2013 julkaistuun komission raporttiin.

Velvoitetarkkailun tulokset huomioiden voidaan Suomen osalta todeta, että yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot ovat pääosin toimineet erittäin tehokkaasti ja täyttäneet myös Suomessa käytössä olevat direktiiviä tiukemmat puhdistusvaatimukset.
 

Julkaistu 15.2.2018 klo 13.24, päivitetty 15.2.2018 klo 14.15